Stemming

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over verduurzaming koppelen aan de versterkingswerkzaamheden

85,2 %
14,8 %


SP

CDA

FVD

Krol

SGP

PVV

PvdA

GL

VVD

vKA

D66

DENK

50PLUS

PvdD

CU


Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet als onderdeel van de versterkingsoperatie geld heeft vrijgemaakt voor het verduurzamen van woningen;

overwegende dat het voor bewoners prettig is als deze verduurzamingsmaatregelen gelijktijdig worden uitgevoerd met de versterkingsoperatie;

verzoekt de regering, om de verduurzaming te koppelen aan de versterkingswerkzaamheden met één aanspreekpunt voor bewoners,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Dik-Faber


Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over verduurzaming koppelen aan de versterkingswerkzaamheden

2021-03-04
Dossier: 35603
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: bestuur huisvesting organisatie en beleid recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35603-57.html