Stemming

Motie van de leden Smeulders en Gijs van Dijk over faciliteren van experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen

78,7 %
21,3 %


SGP

D66

Van Haga

DENK

PvdA

FvD

CDA

Krol

PVV

PvdD

SP

50PLUS

VVD

vKA

CU

GL


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SMEULDERS EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg 5 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een van de doelen van het pensioenakkoord is om meer zelfstandigen pensioen op te laten bouwen;

overwegende dat er nu experimenten worden voorbereid om meer zelfstandigen pensioen op te laten bouwen, zoals het automatisch meedoen aan een pensioenregeling met een opt-outmogelijkheid;

verzoekt de regering, om deze experimenten zo goed mogelijk te faciliteren en eventuele drempels op het gebied van wetgeving en gegevensuitwisseling zo veel mogelijk weg te nemen;

verzoekt de regering tevens, ervoor te zorgen dat de benodigde wetgeving voor dergelijke experimenten zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 januari 2022 ingaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smeulders

Gijs van Dijk


Motie van de leden Smeulders en Gijs van Dijk over faciliteren van experimenten met pensioenopbouw door zelfstandigen

2020-11-05
Dossier: 35555
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden levensloop organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35555-12.html