Stemming

Motie van de leden Koolmees en Dijkgraaf over eventuele compensatie

39,3 %
60,7 %


D66

PVV

CU

SGP

VVD

GrBvK

PvdA

GL

Klein

Van Vliet

50PLUS

CDA

SP

PvdD

GrKÖ


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN KOOLMEES EN DIJKGRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 15 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met inwerkingtreding van voorliggend wetsvoorstel een verschuiving van financiële middelen plaatsvindt van medeoverheden naar het Rijk;

overwegende dat een onttrekking van middelen van medeoverheden niet het doel is van dit wetsvoorstel;

verzoekt de regering om te bezien of en, zo ja, waar compensatie nodig is en hoe dit vormgegeven kan worden teneinde budgettaire neutraliteit na te streven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koolmees

Dijkgraaf


Motie van de leden Koolmees en Dijkgraaf over eventuele compensatie

2014-12-15
Dossier: 34003
Indiener(s): Wouter Koolmees (D66), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: belasting economie financiën ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34003-9.html