Stemming

Amendement van het lid Agema dat regelt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is

10,7 %
89,3 %


Van Vliet

SGP

CDA

PvdA

PvdD

SP

GrBvK

PVV

CU

VVD

GL

D66

50PLUS


Nr. 95 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA

Ontvangen 22 april 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 5.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5.3

Onze Minister gaat in ieder geval over tot een besluit tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet ten aanzien van een bij of krachtens deze wet gevorderde beslissing indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in ieder geval overgaat tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124 van de Gemeentewet indien dit uit het oogpunt van het algemeen belang gewenst is. Onder algemeen belang wordt in dezen verstaan het belang van de inwoner van de gemeente, die zorg en/of ondersteuning behoeft. Het belang van de gemeente kan nooit prevaleren boven het algemeen belang van zijn inwoners of zelfs een individuele inwoner, die zorg of ondersteuning nodig heeft. Het gemeentebelang kan en mag nooit goede zorg en ondersteuning in de weg staan.

Agema


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-22
Dossier: 33841
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-95.html