Stemming

Motie van de leden Bergkamp en Van 't Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdA

CU

50PLUS

CDA

PvdD

BONTES

SGP

SP

GL

D66

VVD


Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VAN ‘T WOUT

Voorgesteld 5 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het – mede gelet op de college-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen – belangrijk is dat gemeenten zo spoedig mogelijk weten wat de financiële kaders zijn voor de komende collegeperiode;

overwegende dat de meicirculaire in dat licht erg laat is;

verzoekt de regering, zo veel eerder als mogelijk aan afzonderlijke gemeenten duidelijkheid te geven over de met de nieuwe Wmo gepaard gaande overheveling van budgetten en ten behoeve daarvan in overleg te treden met gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Van 't Wout


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-02-05
Dossier: 33841
Indiener(s): Bas van 't Wout (VVD), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-9.html