Stemming

Motie van het lid Keijzer over helderheid verschaffen over randvoorwaarden

72,7 %
27,3 %


D66

PvdD

GL

CU

SP

CDA

VVD

PvdA

SGP

50PLUS

BONTES

PVV


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 5 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de decentralisatie van zorg en begeleiding grote consequenties gaat hebben voor kwetsbare burgers en hun families;

constaterende dat een groot aantal randvoorwaarden voor de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 niet helder zijn;

van mening dat de regering hier helderheid over moet geven, wil er een zorgvuldige afweging gemaakt kunnen worden of de nieuwe Wmo per 1 januari 2015 ingevoerd kan worden;

verzoekt de regering, voor 15 maart 2014 de Tweede Kamer helderheid te verschaffen over onderstaande randvoorwaarden die nodig zijn voor een zorgvuldig wetstraject en voldoende voorbereidingstijd voor gemeenten, zodat er een besluit genomen kan worden om de nieuwe Wmo wel of niet in te laten gaan op 1 januari 2015:

  • helderheid over de financiële middelen per gemeente;

  • de tijd die nodig is om kwalitatief goede zorg en begeleiding in te kopen;

  • de tijd die nodig is om, conform de nieuwe Wmo 2015, het beleidsplan en –

  • de bijbehorende verordeningen op te stellen;

  • de tijd die nodig is om afspraken te maken tussen zorgverzekeraars en gemeenten;

inzage in samenhang van de verschillende wetten met wetteksten erbij;

uitwerking van de op 21 januari 2014 aangenomen motie-Keijzer (30 597, nr. 398);

  • de tijd die nodig is voor gegevensoverdracht over cliënten naar gemeenten door zorgkantoren die voldoen aan wettelijke privacy- en beveiligingsvoorwaarden;

  • de tijd die nodig is om cliëntenondersteuning vorm te geven;

  • regie vanuit het Ministerie van BZK en het Ministerie van VWS op de samenhang tussen de verschillende decentralisaties;

  • inzicht in transitie en uitvoeringskosten op gemeentelijk niveau;

  • een duidelijk voorlichtingstraject richting burgers over de veranderingen in het sociale domein,

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-02-05
Dossier: 33841
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-7.html