Stemming

Amendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber ter vervanging van nr. 105 dat regelt dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie

54,0 %
46,0 %


GL

VVD

PVV

CU

GrBvK

Van Vliet

SGP

PvdA

CDA

50PLUS

SP

D66

PvdD


Nr. 149 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1051

Ontvangen 24 april 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 2.1.2, vierde lid, onderdeel a, wordt na «publieke gezondheid,» ingevoegd: preventie,.

Toelichting

Gemeenten hebben op grond van de Wet publieke gezondheid een formele taak ten aanzien van preventie. De indieners van dit amendement achten het van belang dat gemeenten in het op te stellen beleidsplan ook bijzondere aandacht besteden aan preventie. Met onderhavig amendement wordt dat geregeld.

Bergkamp Dik-Faber


Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

2014-04-24
Dossier: 33841
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33841-149.html