Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

57,3 %
42,7 %


SGP

VVD

GL

50PLUS

PvdA

CU

CDA

D66

BONTES

PVV

SP

PvdD


Nr. 174 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 19 februari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Wajong loondispensatie mogelijk blijft, terwijl in de Participatiewet loonkostensubsidie wordt ingevoerd;

overwegende dat beide instrumenten mensen met een arbeidshandicap aan de slag kunnen helpen, maar dat loonkostensubsidie een veel duurder instrument is;

overwegende dat het gelijktijdig hanteren van beide instrumenten de gelegenheid biedt tot het uitvoeren van een natuurlijk experiment, om te onderzoeken welk instrument de beste effecten heeft;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie en de Kamer hierover uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van de Participatiewet te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma


Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie

2014-02-19
Dossier: 33161
Indiener(s): EnneĆ¼s Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33161-174.html