Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Rog ter vervanging van nr. 12 over het behouden van de huidige formulering in de WPO over het beoordelen van de leerresultaten

37,3 %
62,7 %


PVV

VVD

PvdA

SGP

50PLUS

GL

CDA

D66

PvdD

CU

SP


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN ROG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 21 maart 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel E, vervallen het derde en vierde onderdeel.

II

Artikel II, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid van artikel 19a komt te luiden:

  • 3. De leerresultaten van de school worden jaarlijks beoordeeld op basis van alle leerlingen die onderwijs volgen in het laatste en voorlaatste leerjaar, met uitzondering van:

    • a. zeer moeilijk lerende leerlingen;

    • b. zeer moeilijk opvoedbare en lerende leerlingen;

    • c. meervoudig gehandicapte leerlingen voor wie het zeer moeilijk lerend zijn een handicap is, en

    • d. leerlingen die vier jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

2. In het vijfde lid, wordt in de eerste volzin «, genormeerd en beoordeeld» vervangen door: en indien zij niet gemeten kunnen worden, op welke andere wijze zij worden aangetoond.

Toelichting

In het wetsvoorstel staat dat de leerresultaten van een basisschool beoordeeld worden op basis van de resultaten van de centrale eindtoetsen. Dit amendement zorgt ervoor dat toezicht op onderwijsresultaten niet te zwaar afhankelijk wordt van de centrale eindtoets en behoudt de huidige formulering in de WPO over het beoordelen van de leerresultaten. De indiener is van mening dat de resultaten van een eindtoets een te beperkt beeld geven van de onderwijskwaliteit van een school. De indiener hecht aan de vrijheid van inrichting van het onderwijs en wijst op het belang van brede vorming in het onderwijs.

Voor het speciaal onderwijs geldt ook dat toezicht op onderwijsresultaten niet te zwaar afhankelijk moet worden van de centrale eindtoets. Het slechts meten van de leerresultaten van een school op basis van een eindtoets kan in het speciaal onderwijs tot een irreëel beeld leiden, omdat een school bijvoorbeeld beoordeeld kan worden op basis van 12 leerlingen die slechts korte tijd op de school hebben gezeten en met forse achterstanden zijn binnengekomen.

Schouten Rog


Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Rog ter vervanging van nr. 12 over het behouden van de huidige formulering in de WPO over het beoordelen van de leerresultaten

2013-03-21
Dossier: 33157
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Michel Rog (CDA)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33157-23.html