Stemming

Motie Eijsink c.s. over in stand houden materieelsystemen

98,7 %
1,3 %


PVV

CDA

PvdD

SGP

Verdonk

CU

VVD

SP

D66

PvdA

GL


32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 74
MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S.

Voorgesteld 3 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de instandhouding van defensiematerieel met name in het licht van de talrijke internationale missies waarin onze krijgsmacht participeert, een hoge prioriteit dient te hebben;

overwegende, dat de in gebruik zijnde systemen steeds complexer worden en de beschikbare kennis en ervaring op het gebied van onderhoud en logistiek schaars zijn;

tevens overwegende, dat veel materieelsystemen nieuw binnenstromen of terugkomen uit Afghanistan;

verzoekt de regering een gezamenlijk plan van aanpak met het bedrijfsleven op te stellen gericht op het in stand houden van deze materieelsystemen, en de Kamer daarover uiterlijk 1 maart 2010 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eijsink

Knops

Ten Broeke

Voordewind


Motie Eijsink c.s. over in stand houden materieelsystemen

2009-12-03
Dossier: 32123-X
Indiener(s): Joël Voordewind (CU), Raymond Knops (CDA), Han ten Broeke (VVD), Angelien Eijsink (PvdA)
Onderwerpen: begroting defensie financiën internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-X-74.html