Stemming

Motie Van Leeuwen over beperken van de invoering van de Wabo tot de 25 oorspronkelijke vergunningen

18,0 %
82,0 %


PVV

VVD

Verdonk

GL

PvdA

D66

SP

CU

PvdD

SGP

CDA


31 953
Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

nr. 17
MOTIE VAN HET LID VAN LEEUWEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat met de invoeringswet Wabo en het Besluit omgevingsrecht naast de 25 vergunningen tegelijkertijd diverse samenhangende wetgeving wordt meegenomen;

overwegende, dat het tegelijkertijd betrekken van alle samenhangende wetgeving leidt tot organisatorische spaghetti en overbelasting van het ambtelijk apparaat;

verzoekt de regering bij de invoering van de Wabo zich in eerste instantie te beperken tot de 25 oorspronkelijke vergunningen en de Kamer een voorstel te doen voor gefaseerde koppeling van de samenhangende wetgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de organisatorische capaciteit en de mogelijkheden van de uitvoerende overheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Leeuwen


Motie Van Leeuwen over beperken van de invoering van de Wabo tot de 25 oorspronkelijke vergunningen

2009-06-29
Dossier: 31953
Indiener(s): Hans van Leeuwen (SP)
Onderwerpen: bouwnijverheid economie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31953-17.html