Stemming

Amendement van de leden Spekman en Ortega-Martijn om bij ministeriële regeling streefcijfers voor het aantal te realiseren werkplekken vast te kunnen stellen

49,3 %
50,7 %


SGP

GL

PvdD

SP

PVV

D66

PvdA

Lid-Verdonk

VVD

CDA

CU


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 14
AMENDEMENT VAN DE LEDEN SPEKMAN EN ORTEGA-MARTIJN

Ontvangen 7 april 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel Sa een onderdeel ingevoegd, luidende:

Sb

In hoofdstuk 9 wordt voor artikel 76 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 75a Streefcijfers te plaatsen jonggehandicapten

Indien het totale aantal door werkgevers in dienst genomen jonggehandicapten vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 1A daartoe aanleiding geeft, kunnen met betrekking tot dat aantal bij ministeriële regeling streefcijfers worden vastgesteld.

Toelichting

De cultuuromslag die de wetgever met de wijziging van de Wajong voor ogen staat betreft niet alleen de Wajonggerechtigden maar ook de werkgevers. Het is noodzakelijk dat werkgevers daadwerkelijk de bereidheid hebben om reguliere (aangepaste) werkplekken te creëren voor deze doelgroep. Dat gaat niet vanzelf. Werkgevers zullen daartoe gemotiveerd worden door vergoeding van werkplekaanpassingen, loondispensatie, begeleiding van de jonggehandicapte op de werkplek en het wegnemen van administratieve belasting, beschikbaarheid van de no risk polis en de mogelijkheid van een premiekorting. Wanneer al deze instrumenten onvoldoende blijken om het creëren van reguliere werkplekken voor Wajonggerechtigden daadwerkelijk te realiseren, maakt dit artikel mogelijk dat bij ministeriële regeling streefcijfers voor het aantal te realiseren werkplekken worden vastgesteld.

Spekman

Ortega-Martijn


Amendement van de leden Spekman en Ortega-Martijn om bij ministeriële regeling streefcijfers voor het aantal te realiseren werkplekken vast te kunnen stellen

2009-04-07
Dossier: 31780
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Hans Spekman (PvdA)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-14.html