Stemming

Amendement van het lid Ulenbelt om de bijverdienregeling voor Wajongers tijdens studie of scholing in stand te houden

24,0 %
76,0 %


VVD

CU

GL

PVV

SGP

D66

Lid-Verdonk

CDA

PvdD

SP

PvdA


31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ULENBELT

Ontvangen 6 april 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, komt artikel 5.7.6 te luiden:

Artikel 5.7.6 Hoogte inkomensondersteuning tijdens studie of scholing

Artikel 5.7.8, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 5.7.5.

Toelichting

Dit amendement laat de hoogte van inkomensondersteuning tijdens studie of scholing ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. Studiefinanciering zonder lening aangevuld met 25% van het minimumloon betekent een te grote inkomensachteruitgang en maakt het aangaan van een studielening te snel noodzakelijk. De bijverdienregeling in de Wajong blijft voor deze groep van toepassing.

Ulenbelt


Amendement van het lid Ulenbelt om de bijverdienregeling voor Wajongers tijdens studie of scholing in stand te houden

2009-04-06
Dossier: 31780
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid ziekte en arbeidsongeschiktheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31780-11.html