Stemming

Motie Ortega-Martijn c.s. over mogelijke meerwaarde van voorbereidingsscholen

79,3 %
20,7 %


GL

PvdD

SGP

SP

PVV

CU

PvdA

VVD

D66

CDA

Verdonk


31 775
Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet investeren in jongeren)

nr. 33
MOTIE VAN HET LID ORTEGA-MARTIJN C.S.

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat naar schatting 68% van de jongeren in de bijstand geen startkwalificatie heeft;

overwegende, dat het kabinetsbeleid erop gericht is zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen;

overwegende, dat een leeraanbod voor vroegtijdig schoolverlaters, onder meer vanwege hun motivatie, minder effectief zal zijn;

constaterende, dat er in het buitenland speciale scholen zijn om jongeren voor te bereiden op een terugkeer in het reguliere onderwijs:

van mening, dat het halen van een startkwalificatie zo veel mogelijk gestimuleerd dient te worden;

verzoekt de regering te onderzoeken of dergelijke voorbereidingsscholen een meerwaarde hebben voor de jongeren die onder het werkleeraanbod vallen en dit mee te nemen in de kabinetsreactie op het WRR-rapport «Vertrouwen in de school»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ortega-Martijn

Biskop

Spekman


Motie Ortega-Martijn c.s. over mogelijke meerwaarde van voorbereidingsscholen

2009-04-14
Dossier: 31775
Indiener(s): Cynthia Ortega-Martijn (CU), Jack Biskop (CDA), Hans Spekman (PvdA)
Onderwerpen: jongeren werk werkgelegenheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31775-33.html