Stemming

Motie Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na conflict

94,0 %
6,0 %


CU

D66

SGP

PvdA

PVV

Lid-Verdonk

GL

SP

VVD

PvdD

CDA


31 700 V
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009

nr. 34
MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP C.S.

Voorgesteld 13 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Nederlandse inspanningen in Afghanistan volgens de 3D-benadering van geïntegreerd buitenlands beleid diplomatie, defensie en ontwikkelingssamenwerking worden ingezet;

constaterende, dat in de huidige operatie in Afghanistan voor het eerst de beleidsterreinen van buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking, defensie en economische zaken, het bedrijfsleven en ngo’s elkaar overlappen en dat er intensief moet worden samengewerkt;

constaterende, dat de door het bedrijfsleven opgerichte Werkgroep Economische Wederopbouw Afghanistan (WEWA) een complementaire bijdrage wil leveren aan de inspanningen van de Nederlandse overheid en hiertoe concrete ervaringen opdoet;

overwegende, dat de ervaringen die nu worden opgedaan niet verloren moeten gaan, maar benut moeten worden voor vruchtbare, geïntegreerde samenwerking in situaties van wederopbouw na conflict, waarbij werkbare afspraken gemaakt kunnen worden;

verzoekt de regering een platform Economische Wederopbouw na conflict op te richten, waarin alle departementen ter zake, ngo’s en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, zodat werkwijzen en instrumenten op elkaar worden afgestemd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp

Van Dam

Voordewind

Van Baalen


Motie Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na conflict

2008-11-13
Dossier: 31700-V
Indiener(s): Martijn van Dam (PvdA), Maarten Haverkamp (CDA), Joël Voordewind (CU), Hans van Baalen (VVD)
Onderwerpen: begroting defensie financiën internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-V-34.html