Stemming

Amendement van het lid Paulus Jansen om bij amvb beperkingen op te leggen aan de waterschappen in het opleggen van tarieven

30,7 %
69,3 %


PVV

Verdonk

SGP

SP

VVD

CU

GL

CDA

PvdD

D66

PvdA


31 515
Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 17 december 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

Na artikel 115a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 115b

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld om te bevorderen dat de waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 113 worden vastgesteld op inzichtelijke en gelijke wijze, alsmede naar draagkracht van de belastingplichtige.

Toelichting

Na de invoering van de watersysteemheffing op grond van de Wet modernisering waterschapsbestel blijken de tariefstructuren van waterschappen sterk te verschillen. Dit leidt tot zeer verschillende verhoudingen van de tarieven voor bijvoorbeeld kopers en huurders, gezinnen en alleenstaanden, en bewoners van dure en goedkope woningen.

Naar de mening van de indiener is het omwille van de rechtsgelijkheid en de transparantie wenselijk dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur beperkingen worden opgelegd aan de beleidsvrijheid van de waterschappen om zelf de tarieven te bepalen.

Bijkomend voordeel is dat hiermee de tarieven van de waterschappen beter vergelijkbaar worden, wat naar verwachting van de indiener het kostenbewustzijn bij de waterschapsbesturen zal versterken.

Jansen


Amendement van het lid Paulus Jansen om bij amvb beperkingen op te leggen aan de waterschappen in het opleggen van tarieven

2008-12-17
Dossier: 31515
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: bestuur financiƫn natuur en milieu organisatie en beleid water waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31515-11.html