Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 81 over een registratiesysteem voor diergeneesmiddelen

100,0 %
0,0 %


VVD

D66

SP

PvdA

Verdonk

GL

SGP

PVV

CU

CDA

PvdD


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 83
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ORMEL C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 4 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.2, tiende lid, onderdeel l, onder 4°, wordt na «het toepassen van diergeneesmiddelen» ingevoegd: alsmede over het voeren van een administratie of het invoeren van gegevens inzake het toepassen van diergeneesmiddelen of diervoeders met medicinale werking in een gecentraliseerd registratiesysteem van diergeneesmiddelen.

II

Artikel 2.8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onderdeel f, wordt na de zinsnede «het melden en het voeren van een administratie» ingevoegd: «of het invoeren van gegevens in een gecentraliseerd registratiesysteem van diergeneesmiddelen».

2. Er wordt een zevende lid toegevoegd, luidende:

7. Het bij en krachtens het eerste tot en met zesde lid bepaalde is tevens van toepassing ten aanzien van diervoeders met medicinale werking.

III

Aan artikel 2.21 worden vier leden toegevoegd, luidende:

3. Degenen die in de uitoefening van beroep of bedrijf handelingen verrichten met aangewezen diergeneesmiddelen als bedoeld in het eerste lid dragen zorg voor een gecentraliseerd registratiesysteem waarin aantekening wordt gehouden van aflevering, bestemming, in voorraad of voorhanden hebben van deze diergeneesmiddelen.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over het gecentraliseerd registratiesysteem, waaronder de inschrijving in en de toegang tot het gecentraliseerd registratiesysteem en de aantekeningen.

5. Onze Minister kan een bestaand gecentraliseerd registratiesysteem algemeen verbindend verklaren voor één of meer sectoren. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de algemeen verbindend verklaring.

6. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op diervoeders met medicinale werking, voormengsels voor diervoeders met medicinale werking of halffabricaten daarvan.

IV

In artikel 8.7 wordt «2.21, eerste lid,» vervangen door: 2.21, eerste en derde lid,.

V

In artikel 11.7, onderdeel A, wordt «2.21, eerste lid,» vervangen door: 2.21, eerste en derde lid,.

Toelichting

Het voorschrijven van diergeneesmiddelen dient door een dierenarts te geschieden nadat een diagnose is gesteld. Diergeneesmiddelen dragen bij aan een goede volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn, mits juist voorgeschreven en toegediend. Zij kunnen echter ook leiden tot ontwikkeling van resistentie en ten onrechte ingezet worden. Het is dan ook van groot belang dat diergeneesmiddelen correct worden voorgeschreven, toegediend en bewaard.

Een centrale en transparante registratie van diergeneesmiddelen door de sector kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Het vastleggen van stromen van diergeneesmiddelen, waaronder antibiotica, via de distributiekanalen, biedt de mogelijkheid tot analyse, interpretatie en terugkoppeling naar voorschrijver en toediener. Bij de AMvB, die blijkens het eerste lid van artikel 2.21 wordt vastgesteld, dienen voor dit doel dan ook die diergeneesmiddelen, diervoeders met medicinale werking, voormengsels voor diervoeders met medicinale werking of halffabricaten daarvan worden aangewezen die mogelijk kunnen leiden tot resistentie.

De nadere regels over het register kunnen onder andere betrekking hebben op de mate van toegankelijkheid van het register, de gegevens die in het register worden opgenomen en de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van deze gegevens.

Een onafhankelijke instantie, zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsdienst voor dieren, kan «best practices» signaleren en communiceren. De controle wordt met name gericht op veelvoorschrijvers en veelgebruikers.

Door de centrale registratie van diergeneesmiddelen voor één of meer sectoren algemeen verbindend te verklaren, kan de minister allen die werkzaam zijn binnen een sector verplichten om deel te nemen aan een voor die sector opgezet registratiesysteem.

Dit amendement biedt de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan diegenen die niet meewerken aan de uitvoering van de bij dit amendement verplicht gestelde centrale registratie van diergeneesmiddelen.

Een centrale registratie van diergeneesmiddelen borgt de onafhankelijke positie van de voorschrijvende dierenarts en draagt bij aan een verminderd en verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen.

Het voorschrijven van aangewezen diergeneesmiddelen is nu al receptplichtig. Dit amendement draagt bij aan een eenvoudiger overzicht van deze reeds bestaande receptplicht. Het amendement biedt de mogelijkheid tot efficiëntere controle op het gebruik van diergeneesmiddelen.

Ormel

Waalkens

Cramer


Nader gewijzigd amendement van het lid Ormel c.s. ter vervanging van nr. 81 over een registratiesysteem voor diergeneesmiddelen

2009-12-04
Dossier: 31389
Indiener(s): Henk Jan Ormel (CDA), Waalkens , Ernst Cramer (CU)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-83.html