Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 15 over het scheppen van de mogelijkheid om regels vast te leggen aangaande de huisvesting van dieren

46,7 %
53,3 %


D66

CDA

CU

PvdD

Verdonk

PVV

PvdA

GL

SGP

VVD

SP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 67
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 26 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 2.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.2a Toets huisvestingsystemen

1. Het is verboden een seriematig vervaardigd huisvestingssysteem voor dieren van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen diersoorten of diercategorieën, in de handel te brengen, in of buiten Nederland te brengen, aan te bieden, aan te prijzen, voorhanden te hebben, in voorraad te hebben, af te leveren, te ontvangen of te gebruiken.

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van huisvestingssystemen die worden doorgevoerd of kennelijk zijn bestemd voor uitvoer.

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt eveneens niet indien een huisvestingssysteem is toegelaten.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze van toetsing in verband met toelating als bedoeld in het derde lid. Deze regels hebben mede betrekking op de wijze waarop de toelating, bedoeld in het derde lid, kan worden aangevraagd.

II

In artikel 8.7, eerste lid, onderdeel 1°, wordt na de zinsnede «de artikelen 2.2, negende en tiende lid,» een onderdeel ingevoegd, luidende: artikel 2.2a, eerste lid,.

III

In artikel 11.7, onderdeel B, tweede lid, wordt na de zinsnede «de artikelen 2.2, negende en tiende lid voor wat betreft de onderwerpen, bedoeld in het tiende lid, onderdelen f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, en p,» een onderdeel ingevoegd, luidende: artikel 2.2a, eerste lid,.

Toelichting

In de voorgestelde Wet Dieren zijn artikelen 46 tot en met 54 niet overgenomen uit de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Deze betreffen de mogelijkheid regels vast te leggen omtrent de huisvesting van dieren. Indiener acht het van belang dat preventieve toetsing van huisvesting mogelijk blijft en stelt daarom voor de preventieve toetsing op te nemen in het onderhavige wetsvoorstel waarvan de uitwerking. Hiermee beoogt indiener een extra waarborg in te bouwen voor het dierenwelzijn, alsook te voorkomen dat investeringen worden gedaan in de huisvesting die achteraf worden afgekeurd.

Van der Ham


Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 15 over het scheppen van de mogelijkheid om regels vast te leggen aangaande de huisvesting van dieren

2009-11-26
Dossier: 31389
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: dieren landbouw natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-67.html