Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5815 resultaten

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 september 2009, over de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (Dossier 31930)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 september 2009, over de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 17VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREKVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op woensdag 23 september 2009 gesprekken gevoerd over de wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomenstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956) (31 930).Van deze gesprekken brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.Blok I – AlgemeenGesprek met:Mevrouw Van Vijfeijken, Universiteit van TilburgDe heer N.J.M. ...

Verslag (Dossier 31950)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid rijksoverheid zorg en gezondheid 31 950Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengennr. 4VERSLAGVastgesteld 26 juni 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de in het verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende door de regering worden beantwoord acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. ...

Verslag (Dossier 31994)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 5VERSLAGVastgesteld 14 oktober 2009De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (Dossier 31994)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 7 december 2009, over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure Verslag van een wetgevingsoverleg immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 31 994Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedurenr. 25VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 9 december 2009De vaste commissie voor Justitie1 heeft op 7 december 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Albayrak van Justitie over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,NavaStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor JustitieMaandag 7 december 2009 16.00 uurDe voorzitter: Pater-van der MeerAanwezig zijn 8 leden der Kamer, te weten:Anker, Azough, Van Haersma Buma, De Krom, Koşer Kaya, De Pater-van der Meer, Spekman en Van Velzen,en mevrouw Albayrak, staatssecretaris van Justitie.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure (31994);de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 7 oktober 2009 inzake rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid (19637, nr. 1305);de brief van de staatssecretaris van Justitie d.d. 3 december 2009 met het verslag van het schriftelijk overleg over rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid (2009Z23460).De voorzitter:Wij voeren vanmiddag een wetgevingsoverleg over de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure, Kamerstuk nr. 31994. ...

Verslag (Dossier 32003)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) burgerlijk recht recht 32 003Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke ondernemingnr. 6VERSLAGVastgesteld 18 december 2009De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 32044)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht 32 044Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)nr. 5VERSLAGVastgesteld 2 december 2009De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele (Dossier 32044)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele Verslag van een wetgevingsoverleg recht strafrecht Nr. 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 februari 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 12 december 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele (32 044) en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening ten voordele (32 045). ...

Nader verslag (Dossier 32044)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 10 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 maart 2011De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft na kennisneming van de tweede nota van wijziging nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag (Dossier 33168)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 april 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 13 april 2012, ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg (Dossier 33168)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 13 april 2012, ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 6 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 3 mei 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 13 april 2012 gesprekken gevoerd over: – winstuitkering in de ziekenhuiszorg ter voorbereiding van de behandeling van wetsvoorstel Voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg (33 168). ...

Nader verslag (Dossier 33168)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 16 april 2013 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 15 februari 2013 ontvangen uitgebreide nota van wijziging (Kamerstuk 33 168, nr. 7) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (Dossier 33168)
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie van de minister m.b.t. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 18 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 11 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 22 mei 2014 inzake 2014 m.b.t. het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch specialistische zorg) (Kamerstuk 33 168, nr. 17). ...

Verslag (Dossier 33183-(R1975))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 3 april 2012 De vaste commissie voor Europese Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen. ...

Verslag van een werkbezoek van de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Republiek Kroatiƫ op 14 en 15 december 2012 (Dossier 33183-(R1975))
Verslag van een werkbezoek van de vaste commissie voor Europese Zaken aan de Republiek Kroatiƫ op 14 en 15 december 2012 Verslag van een werkbezoek ...

Verslag (Dossier 33204)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 april 2012 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo (Dossier 33204)
Verslag van een schriftelijk overleg over de vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 oktober 2013 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 26 juni 2013 inzake vermogensinkomensbijtelling eigen bijdrage AWBZ/Wmo (Kamerstuk 33 204, nr. 33). ...

Verslag (Dossier 33250)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 15 juni 2012 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33268)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 18 juni 2012 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (blanco) (herdruk) (Dossier 33280-IXA)
Verslag (blanco) (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 33286)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken immigratie internationaal migratie en integratie Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 27 juni 2012 De algemene commissie voor Immigratie en Asiel, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...