Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

5815 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (Dossier 33400-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 8 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 29 oktober 2012 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Personeel (Dossier 33400-X)
Verslag van een wetgevingoverleg, gehouden op 3 december 2012, inzake het onderdeel Personeel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 23 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 december 2012 De vaste commissie voor Defensie heeft op 3 december 2012 overleg gevoerd met minister Hennis-Plasschaert van Defensie over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (onderdeel Personeel) (33 400 X); − de brief van de minister van Defensie houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2013 (33 400 X, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de werkkostenregeling (Dossier 33402)
Verslag van een schriftelijk overleg over de werkkostenregeling Verslag van een schriftelijk overleg belasting financiën Nr. 53 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 maart 2013 Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte over de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 22 oktober 2013 over de evaluatie van de werkkostenregeling (Kamerstuk 33 402, nr. 9), enkele vragen en opmerkingen voor te leggen. ...

Nader verslag (Dossier 33402)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 11 NADER VERSLAG Vastgesteld 2 november 2012 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaande wetsvoorstellen heeft in verband met de totstandkoming van het concept-regeerakkoord op maandag 29 oktober 2012 besloten tot het uitbrengen van een gecombineerd nader verslag. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2012, inzake Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) c.a. (Dossier 33402)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 9 november 2012, inzake Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) c.a. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 oktober 2012, over het Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013 e.a. (herdruk) (Dossier 33402)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 oktober 2012, over het Belastingplan 2013, Overige fiscale maatregelen 2013 e.a. ...

Verslag (Dossier 33402)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33403)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) belasting financiën Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De vaste commissie voor Financiën belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 33414)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken internationaal Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 18 januari 2013 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 33467)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 32052)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) immigratie migratie en integratie recht staatsrecht 32 052Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)nr. 5VERSLAGVastgesteld 3 november 2009De vaste commissie voor Justitie1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Beantwoording vragen commissie Justitie over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (Dossier 32052)
Beantwoording vragen commissie Justitie over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg Verslag van een schriftelijk overleg immigratie migratie en integratie recht staatsrecht Nr. 33 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 april 2010De vaste commissie voor Justitie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Justitie over de brief van 2 maart 2010 over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (Kamerstukken II 2009/10, 32 052, nr. 32). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-A)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010nr. 9VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 11 novemberDe vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 15 oktober 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 10 november 2009, beantwoord door de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,JagerDe griffier van de commissie,SneepVragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 20101Was er sprake van onderuitputting op het Infrastructuurfonds in 2008? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over Gemeente- en Provinciefonds (Dossier 32123-B)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2009, over Gemeente- en Provinciefonds Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 11VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 25 november 2009De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 23 november 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Gemeente- en Provinciefonds.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamDe griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Van LeidenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMaandag 23 november 2009 10.00 uurDe voorzitter: Van BeekAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Van Beek, Bilder, Heijnen, Van Raak en Timmer,en mevrouw Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Aan de orde is de behandeling van:de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 april 2009 houdende een reactie op het verzoek van de commissie over de planningsnotitie (31700-VII, nr. 82);de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 juli 2009 over uitvoering afspraken Bestuursakkoorden (31700-VII, nr. 94);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (32123-VII);de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 september 2009 met een reactie op het verzoek van de commissie voor BZK over de planningsnotitie van het ministerie van BZK (32123-VII, nr. 3);de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 november 2009 met een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (32123-VII, nr. 6);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 september 2009 inzake de aanbieding van de meicirculaire Gemeentefonds en de junicirculaire Provinciefonds 2009 (31700-B, nr. 21);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2010 (32123-B);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 oktober 2009 over de stand van zaken lokaal belastinggebied (32123-B, nr. 3);de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 november 2009 met een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Gemeentefonds voor het jaar 2010 (32123-B, nr. 4);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 oktober 2009 over aanbieding van de septembercirculaire van het Gemeentefonds en het Provinciefonds 2009 (32123-B, nr. 5);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 november 2008 houdende de taakopdracht financiële verhouding Rijk-provincies (31700-C, nr. 8);het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2010 (32123-C);de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 november 2009 met een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het Provinciefonds voor het jaar 2010 (32123-C, nr. 3);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 5 november 2008 inzake de stand van zaken bevindingen "Werkgroep uitzetten middelen door medeoverheden" en over de gevolgen kredietcrisis voor de medeoverheden (31371, nr. 40);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10 november 2008 over het bestuurlijk overleg Rijk en medeoverheden met tegoeden bij Landsbanki Islands (31371, nr. 42);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 november 2008 houdende inventarisatie rechtmatigheid/Verzoek van het lid Heijnen d.d. 30 oktober jl. om een review (31371, nr. 49);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 17 november 2008 met de rapportage "Werkgroep uitzetten van middelen door decentrale overheden" en de reactie van het kabinet daarop (31371, nr. 52);de brief van de minister van Financiën d.d. 19 juni 2009 over regelgeving en schatkistbankieren decentrale overheden (31371, nr. 219);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 oktober 2009 houdende afronding inventarisatie rechtmatigheid (31371, nr. 268);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 2 november 2009 met de inventarisatie van de gevolgen van de noodregeling bij c.q. faillissement van de DSB Bank N.V. voor de medeoverheden (31371, nr. 272);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 12 november 2009 over financiering nazorgfondsen (32123-B, nr. 6);de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 13 november 2009 houdende wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) (31371, nr. 275).De voorzitter:Ik heet de staatssecretaris, de ambtelijke staven en mijn collega's welkom. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-B)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 4VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 2 november 2009De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 16 oktober 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 30 oktober 2009, beantwoord door de minister van en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,LeerdamAdjunct-griffier van de commissie,HendrickxVragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 20101Worden de maatregelen, die gemeenten in het kader van recessiebestrijding hebben genomen door investeringen en activiteiten in de tijd naar voren te halen, bedreigd door de budgetreducties die het gevolg zijn van de bestuursakkoorden? ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 november 2009, over het begrotingsonderzoek VROM 2010 (Dossier 32123-XI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 26 november 2009, over het begrotingsonderzoek VROM 2010 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën 32 123 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010nr. 18VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 30 november 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 heeft op 26 november 2009 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het begrotingsonderzoek VROM 2010.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,KoopmansDe griffier van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Van der LeedenStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerDonderdag 26 november 2009 15.00 uurDe voorzitter: KoopmansAanwezig zijn 5 leden der Kamer, te weten:Boelhouwer, Koopmans, Van Leeuwen, Neppérus en Pieper,en mevrouw Cramer, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (32123-XI);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 17 november 2009 met een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (32123-XI, nr. 14);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 11 september 2009 inzake de instelling van een nieuw sturingsinstrument voor externe inhuur VROM 2008 (31701, nr. 28);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 30 juni 2009 inzake het verslag van een schriftelijk overleg Subsidieregeling Maatschappelijke Organisaties en Milieu (SMOM) (31700-XI, nr. 95);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 2 oktober 2009 met de beantwoording van vragen van de commissie VROM over het Besluit ruimtelijke ordening (herstel oneffenheden) (28325, nr. 115);de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 14 oktober 2009 inzake fact­sheets van diverse ministeries over de beschikbaarheid van beleidsinformatie in de begrotingen 2010 (32123, nr. 39);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 28 september 2009 inzake Uitfasering 60 Watt gloeilamp (32123-XI, nr. 7);de brief van de minister van Justitie d.d. 2 november 2009 over de toezending van het rijksbreed wetgevingsprogramma 2009–2010 (2009Z20166);de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 25 november 2009 over de stand van zaken met betrekking tot de verbetering van de financiële functie van VROM alsmede de stand van zaken met betrekking tot een drietal specifieke onderwerpen: afvalfonds, bodemsanering en luchtkwaliteit (2009Z22517);de schriftelijke vragen van het lid Jansen d.d. 8 oktober 2009 inzake de toepassing van zonne-energie in gebouwen van de Rijksgebouwendienst (2009Z18326).De voorzitter:Ik heet de leden en de minister van VROM en haar medewerkers van harte welkom. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoordne inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 (Dossier 32123-XI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoordne inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 32 123 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2010nr. 14VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 19 november 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.De op 2 november 2009 voorgelegde vragen zijn, bij brief van 17 november 2009, beantwoord door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,KoopmansAdjunct-griffier van de commissie,LemaierVragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 20101Kunt u een overzicht geven van alle convenanten die in 2009 door u zijn afgesloten? ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32127-241) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 244 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 januari 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brief van 2 november 2020 over het ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 9 juli 2014 over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche) Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 162 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 juli 2012 Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben enkele fracties de behoefte om enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu d.d. 5 juni 2012 (Kamerstuk 32 127, nr. 161) inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijfde tranche). ...