Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

10138 resultaten

Lijst van vragen en antwoorden (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 6LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 8 oktober 2008De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 9 september 2008 inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele bepalingen in de uitvoeringsregelgeving van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 (Kamerstuk 31 200 XIV, nr. 236).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 7 oktober 2008. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw en de MEI-regeling (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden inzake toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw en de MEI-regeling Lijst van vragen en antwoorden begroting energie financiën landbouw natuur en milieu planten 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 147LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 21 april 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over bij brief van 12 maart 2009 inzake de toepassing aardwarmte in glastuinbouw en MEI-regeling (2009Z03746/2009D11646)De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 20 april 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden over de stimuleringsmaatregelen van LNV (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden over de stimuleringsmaatregelen van LNV Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 159LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 25 juni 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brief van 23 april 2009 inzake de bestemming van de 50 miljoen euro uit het aanvullend beleidsakkoord Werken aan toekomst (31 700 XIV, nr. ...

Lijst van vragen en antwoorden over verspreid liggend glas (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden over verspreid liggend glas Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 177LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 29 juni 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij brief van 17 juni 2009 inzake verspreid liggend glas (2009Z10918/2009D30447).De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 juni 2009. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake de koeling van groenten (Dossier 31700-XIV)
Lijst van vragen en antwoorden inzake de koeling van groenten Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 178LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 29 juni 2009De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij brief van 17 juni 2009 inzake de koeling van groenten (2009Z10929/2009D30453).De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 juni 2009. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave Blz.A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSVOORSTEL2    Leeswijzer4    B.DE BEGROTINGSTOELICHTING11 Beleidsagenda 200911 Artikel 41 Volksgezondheid34  Artikel 42 Gezondheidszorg56  Artikel 43 Langdurige zorg81  Artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning103  Artikel 46 Sport122 Artikel 47 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereld- oorlog II135  Niet-beleidsartikel 98 Algemeen143  Niet-beleidsartikel 99 Nominaal en onvoorzien152  Baten-lasten diensten153 Bedrijfsvoeringsparagraaf174  Financieel beeld zorg176  Verdiepingshoofdstuk193  Zbo’s en RWT’s213  Moties214  Toezeggingen220 Afkortingenlijst226 Trefwoordenregister231A. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake budgettaire maatregel geneeskundige ggz (Dossier 31700-XVI)
Lijst van vragen en antwoorden inzake budgettaire maatregel geneeskundige ggz Lijst van vragen en antwoorden begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 167LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 1 juli 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 8 juni 2009 inzake Budgettaire maatregel geneeskundige ggz (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-XVII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgaveblz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31700-XVIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting4   1.Leeswijzer4   2.Het beleid92.1.De beleidsagenda92.2.De beleidsartikelen30 Artikel 1. ...

Lijst van vragen en antwoorden inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie (Dossier 31700-XVIII)
Lijst van vragen en antwoorden inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie Lijst van vragen en antwoorden begroting criminaliteit economie financiën openbare orde en veiligheid overige economische sectoren 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 83LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 12 mei 2009De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie1, heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie naar aanleiding van de brief van 2 februari 2009 inzake fraude met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) (Kamerstuk 31 700 XVIII, nr. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31705)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 september 2008 en het nader rapport d.d. 12 september 2008, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31705)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31705)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën 31 705Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveI.ALGEMEEN2   1.Inleiding2   2.Inkomstenbelasting22.1.Automatische verlening VAR2 2.2.Flexibilisering budgetsystematiek MIA, EIA en VAMIL3 2.3.Gelijktrekken autokostenvergoedingen3    3.Loonbelasting33.1.Loonheffing van directeur-grootaandeelhouder33.2.Belastingvrije vergoeding voor EVC-procedures43.3.Loon in, loon over5 3.4.Afschaffing correctieberichten over het lopende jaar5 3.5.Voortzetting tijdelijke regeling uitvraag jaarloongegevens63.6.Codificatie fiscale behandeling WGA-lasten7   4.Vennootschapsbelasting74.1.Vrijstelling vermogensoverheveling woningcorporaties74.2.Versoepeling regime beleggingsinstellingen8   5.Reparatie Wet op de accijns86.Uitbreiding fictieve onderworpenheid van in niet-verdragsland werkzame werknemers9   7.Compensatieregeling energiebelasting in verband met invoering capaciteitstarief9   8.Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen108.1.Afschaffing medeondertekening bij toeslagen108.2.Moment van doorwerking wijzigingen in persoonlijke situatie10 8.3.Uitstel toepassing Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen10    9.EU aspecten11   10.Budgettaire aspecten11   11.Uitvoeringskosten Belastingdienst11   12.Gevolgen voor bedrijfsleven en burger11   II.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING15I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31717)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage25 september 2008Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31717)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 11 september 2008 en het nader rapport d.d. 22 september 2008, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31717)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën 31 717Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale Onderhoudswet 2009)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGI ALGEMEEN1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31832)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht 31 832Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEENDit voorstel van wet bevat enige wijzigingen in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb), het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz), de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl) en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (Wgbm/v). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31832)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht 31 832Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage30 december 2008Beatrix ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31832)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht 31 832Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)nr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 14 augustus 2008 en het nader rapport d.d. 22 december 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de ministers van Justitie, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34543)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting cultuur en recreatie sport Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...