Zoeken


Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
PvdA 4255
CDA 3890
D66 3851
GL 3798
CU 3009
Meer...
VVD 2815
PVV 2193
SGP 1522
PvdD 1472
SP 558
DENK 496
50PLUS 385
BBB 298
FVD 201
Volt 132
BVNL 121
BIJ1 114
Fractie Den Haan 97
EénNL 78
GrKÖ 73
Datum
Van:
Tot:

17539 resultaten

Motie van het lid Gündogan over een pilot om domeinoverstijgend te werken aan effectieve armoedebestrijding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan over een pilot om domeinoverstijgend te werken aan effectieve armoedebestrijding Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het WRR-rapport aandringt op het inzetten op gezondheidswinst om de houdbaarheid van onze zorg te kunnen garanderen; constaterende dat veel zorg, en vooral zorgconsumptie, armoedegerelateerd is; overwegende dat een effectieve bestrijding van armoede veel materiële en immateriële gezondheidswinst oplevert; verzoekt de regering om een verkenning te starten voor een pilot waarin op een domeinoverstijgende manier gewerkt wordt – op domeinen als wonen, participatie, onderwijs, financiën en andere aanpalende domeinen – aan effectieve armoedebestrijding onder gezinnen die onder of rondom de armoedegrens leven, in verschillende regio's en gedurende meerdere jaren, de effecten hiervan op hun gezondheid te monitoren en te gebruiken ter verbetering van het overheidsbeleid op het gebied van gezondheidsbevordering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Aukje de Vries over het inventariseren van arbeidsbesparende innovaties in de zorg Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aangeeft dat het personeelstekort het meest acute en knellende punt voor de houdbaarheid van de zorg is; overwegende dat momenteel één op de zeven mensen in de zorg werkt, en dat dit bij ongewijzigd beleid in 2040 één op de vier mensen zou zijn; constaterende dat er goede voorbeelden zijn van arbeidsbesparende innovaties, zoals verpleegkundigen die 90% minder tijd kwijt zijn aan wondverzorging dankzij innovatieve verbandmaterialen; verzoekt de regering om samen met de sector te blijven inventariseren welke technologieën bewezen tijdbesparend effectief zijn, onder welke omstandigheden en de sector actief te bewegen tot opschaling; verzoekt de regering onderzoek te doen naar wat er nodig is om partijen daarin te ondersteunen en wat de belemmeringen daarin zijn en welke actoren daar een rol in spelen; verzoekt de regering de Tweede Kamer daarover in het eerste kwartaal 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ceder en Peters over de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN CEDER EN PETERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de hervormingsagenda jeugd momenteel wordt opgesteld; overwegende dat uitvoerbaarheid en effectiviteit voor burgers aspecten zijn van de kwaliteit van beleid; verzoekt de regering de maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd ook te bezien vanuit de uitvoerbaarheid en de leefwereld van de cliënt en hier expliciet aandacht aan te besteden in overleg met jongeren, ouders, gemeenten en zorgaanbieders, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kuzu en Den Haan over een programma ter bestrijding van eenzaamheid onder jongeren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuzu en Den Haan over een programma ter bestrijding van eenzaamheid onder jongeren Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN DE LEDEN KUZU EN DEN HAAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de aanpak van eenzaamheid onder jongeren valt onder de koepelaanpak van maatschappelijke diensttijd, waarin geen specifieke doelstellingen of geldbedragen worden genoemd om eenzaamheid bij jongeren tegen te gaan; overwegende dat onderzoek aantoont dat eenzaamheid onder jongeren in middelbareschoolleeftijd even vaak voorkomt als onder de oudere generaties; overwegende dat ouderen met het programma Eén tegen eenzaamheid wel een specifiek programma kennen met betrekking tot het tegengaan van eenzaamheid; verzoekt de regering om conform het programma Eén tegen eenzaamheid een specifiek programma met bijbehorende doelstellingen en financiering in te richten om eenzaamheid bij jongeren te bestrijden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van den Berg en Van der Staaij over wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling inventariseren Motie begroting financiën Nr. 53 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERG EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat zorgverleners vaak tegen wettelijke belemmeringen voor gegevensuitwisseling aanlopen, wat tot onnodige administratieve lasten leidt en soms ten koste gaat van kwaliteit van zorg; constaterende dat er in andere Europese landen vaak veel minder wettelijke belemmeringen zijn voor gegevensuitwisseling, ondanks dat zij onder dezelfde Algemene verordening gegevensbescherming vallen; constaterende dat ook nationale regelgeving – waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en de Wabvpz – goede gegevensuitwisseling in de weg staat; verzoekt de regering in kaart te brengen bij welke wetgeving Nederland afwijkt van andere landen doordat er een andere interpretatie van de AVG gehanteerd wordt, hierbij ook te inventariseren welke nationale wetten gegevensuitwisseling in de weg staan en op welke wijze die gemoderniseerd zouden kunnen worden, en de Kamer hierover voor april 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Houwelingen over een onderzoek naar een verband tussen de omvang van een ziekenhuis en het ziekteverzuim en personeelsverloop Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het hoge ziekteverzuim en verloop in de zorg een groot probleem is; overwegende dat het gebrek aan zeggenschap en autonomie en bureaucratisering hierbij mogelijk een grote rol spelen; constaterende dat de afstand van het bestuur tot de werkvloer in grotere organisaties nou eenmaal groter is; constaterende dat dit doorgaans gepaard gaat met allerlei protocollen en procedures, kortom met meer bureaucratie, en ook met minder invloed van mensen op de werkvloer op het hele proces; verzoekt de regering om een beknopt onderzoek in te stellen waarbij wordt gekeken of er een verband is tussen de omvang van een Nederlands ziekenhuis (gedefinieerd als de bestuurlijke/juridische eenheid) en het ziekteverzuim en personeelsverloop, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met 35 (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld over het uitbreiden van het aantal gz-opleidingsplekken met 35 Motie begroting financiën Nr. 60 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het aantal gz-opleidingsplekken uit te breiden met 35 ter waarde van 2,5 miljoen euro en dit te financieren uit de niet-juridisch verplichte middelen op artikel 4, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Esch en Teunissen over de zorg helpen naar een CO2-reductiepad in lijn met het 1,5 gradendoel (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van Esch en Teunissen over de zorg helpen naar een CO2-reductiepad in lijn met het 1,5 gradendoel Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN DE LEDEN VAN ESCH EN TEUNISSEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wereldgezondheidsorganisatie de klimaatcrisis bestempelt als grootste bedreiging voor de volksgezondheid wereldwijd; constaterende dat vorige maand 200 medische vakbladen waarschuwden voor catastrofale gezondheidsschade als het niet lukt de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken; verzoekt de regering alle benodigde middelen ter beschikking te stellen om de zorg te helpen een CO2-reductiepad in te zetten in lijn met het 1,5 gradendoel, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Gündogan over inzetten op brede gezondheid en preventie (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan over inzetten op brede gezondheid en preventie Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit in lijn met het WRR-rapport op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in te zetten op brede gezondheid en preventie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Sahla en Westerveld over het stimuleren van het opzetten van familie- en gezinshuizen Motie begroting financiën Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SAHLA EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de jeugdzorg veel goede initiatieven worden ondernomen via pilots en proeftuinen, maar landelijke toegang nog vaak ontbreekt; overwegende dat de Kamer wenst gezinnen in problemen zo veel mogelijk bij elkaar te houden en bij uithuisplaatsing zo goed mogelijk te werken aan terugkeer, vanuit het belang van het kind; overwegende dat familie- en gezinshuizen zoals Simba initiatieven zijn die hier goed aan kunnen bijdragen, maar niet in alle regio's van Nederland in gelijke mate toegankelijk zijn; verzoekt de regering met regio's en gemeenten in gesprek te gaan om het opzetten van familie- en gezinshuizen te stimuleren, met name in gebieden waar deze nog weinig ingezet worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Nispen c.s. over een ruimhartiger verstrekking van sporthulpmiddelen Motie begroting financiën Nr. 145 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. ...

Motie van het lid Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan over sport- en beweegbeleid in de woonleefvisies van gemeenten opnemen Motie begroting financiën Nr. 154 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende de aangenomen motie van het lid Den Haan c.s. (31 765, nr. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een publiekscampagne over de menopauze (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een publiekscampagne over de menopauze Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN KUIKEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog altijd een taboe heerst op de menopauze, terwijl de helft van de bevolking het meemaakt; constaterende dat een derde van het verzuim van vrouwen tussen de 40 en 60 jaar is gerelateerd aan de overgang; overwegende dat veel van dit verzuim kan worden voorkomen en daarmee ook honderden miljoenen kunnen worden bespaard als de menopauze en de gerelateerde klachten bespreekbaar zijn; verzoekt de regering om samen met patiënten en vrouwenorganisaties een publiekscampagne te organiseren om het taboe te doorbreken, de kennis van vrouwen zelf over de menopauze te vergroten en om de menopauze beter bespreekbaar te maken in de huiskamer, de spreekkamer en op de werkvloer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Maeijer over de wachtlijsten voor het ZwemABC in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 141 MOTIE VAN HET LID MAEIJER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de wachtlijsten voor het Zwem-ABC in kaart te brengen en aanbevelingen te doen hoe deze terug te dringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Hijink over 2,1 miljard euro extra vrijmaken voor zorgsalarissen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Hijink over 2,1 miljard euro extra vrijmaken voor zorgsalarissen Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID HIJINK Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een flinke loonkloof bestaat tussen veel zorgsalarissen en de lonen in de markt- en de publieke sector; verzoekt de regering om 2,1 miljard euro aan extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen in de begroting voor 2022, bovenop de via de motie-Hijink/Bikker vrijgemaakte 675 miljoen euro, en de budgettaire dekking te vinden in verhoging van de vennootschapsbelasting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92) (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg tenminste tot en met 31 december 2022 verlengen (t.v.v. 35925-XVI-92) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 104 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOĞAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 92 Voorgesteld 2 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van VWS samen met Zorgverzekeraars Nederland eind 2018 een kwartiermaker heeft aangesteld om de wachttijden in de genderzorg te verlagen, samenwerking tussen aanbieders te bevorderen en te werken aan toekomstbestendige genderzorg; constaterende dat het Ministerie van VWS zich ten doel had gesteld om begin 2022 de wachttijden voor transgenderzorg met 50% te verminderen, maar de wachttijden onvoldoende zijn afgenomen en dit een enorme druk legt op het mentale en fysieke welzijn van transgender personen in Nederland; overwegende dat de kwartiermaker momenteel in gesprek is met zorgverzekeraars om het aanbod te vergroten en beziet of de rol van huisartsen kan worden vergroot bij het verstrekken van hormonen, maar dit niet genoeg is om de lange wachttijden te verkorten; overwegende dat aanvullende maatregelen (zoals investeringen in perifere ziekenhuizen, onafhankelijke behandelcentra, op- en omleidingsfondsen voor (psychologische) zorgverleners in de genderzorg, zelfhulpgroepen, en protocollen voor informed consent en triage) door partijen in het veld, waaronder de medische sector, onderzocht dienen te worden; constaterende dat de opdracht aan de kwartiermaker is verlengd tot 1 oktober 2022; overwegende dat het aanjagen van maatregelen om genderzorg toegankelijker te maken ook na die periode waarschijnlijk nog nodig zal zijn; verzoekt de regering in gesprek te gaan met Zorgverzekeraars Nederland om te bewerkstelligen dat de opdracht aan de kwartiermaker ten minste tot en met 31 december 2022 wordt verlengd en indien nodig over te gaan tot verdere verlenging; verzoekt de regering tevens cliënten en zorgverleners uit de genderzorg intensiever te betrekken in de uitvoering van de opdracht aan de kwartiermaker, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over een einde aan frisdrank- en snoepautomaten op scholen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over een einde aan frisdrank- en snoepautomaten op scholen Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de documentaires over Alicia, Rotjochies en Jason laten zien dat kinderen te vaak uit hun huis en gezin worden gehaald, zonder goed plan om hen vervolgens verder te helpen; constaterende dat kinderen geplaatst worden binnen de gesloten jeugdhulp, maar vervolgens geen adequate behandeling krijgen; verzoekt de regering te komen met plannen om: – te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen; – in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur; – het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg ten minste tot 31 december 2022 aanhouden (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Simons en Gündogan over de opdracht aan de Kwartiermaker Transgenderzorg ten minste tot 31 december 2022 aanhouden Motie begroting financiën Nr. 92 MOTIE VAN DE LEDEN SIMONS EN GÜNDOĞAN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Ministerie van VWS samen met Zorgverzekeraars Nederland eind 2018 een kwartiermaker heeft aangesteld om de wachttijden in de genderzorg te verlagen, samenwerking tussen aanbieders te bevorderen en te werken aan toekomstbestendige genderzorg; constaterende dat het Ministerie van VWS zich ten doel had gesteld om begin 2022 de wachttijden voor transgenderzorg met 50% te verminderen, maar de wachtlijsten inmiddels fors zijn gestegen en dit een enorme druk legt op het mentale en fysieke welzijn van transgender personen in Nederland; overwegende dat de kwartiermaker momenteel in gesprek is met zorgverzekeraars om het aanbod te vergroten en beziet of de rol van huisartsen kan worden vergroot bij het verstrekken van hormonen, maar dit niet genoeg is om de lange wachttijden te verkorten; overwegende dat er tevens geïnvesteerd dient te worden in perifere ziekenhuizen en onafhankelijke behandelcentra, op- en omleidingsfondsen voor (psychologische) zorgverleners in de genderzorg, protocollen voor informed consent en triage, zelfhulpgroepen, en de coördinatie van de wachtlijsten door een onafhankelijke partij; constaterende dat de opdracht aan de kwartiermaker is verlengd tot 1 oktober 2022; overwegende dat de benodigde maatregelen om genderzorg toegankelijker te maken onmogelijk voor die tijd kunnen worden gerealiseerd; verzoekt de regering in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland de opdracht aan de kwartiermaker ten minste tot en met 31 december 2022 aan te houden en indien nodig over te gaan tot verdere verlenging; verzoekt de regering tevens cliënten en zorgverleners uit de genderzorg te betrekken in de stuurgroep en te onderzoeken of de kwartiermaker genoeg doorzettingskracht heeft om de benodigde maatregelen te verwezenlijken, en gaat over tot de orde van de dag. ...