Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Ondersteuning opstart kredietunies (Dossier 33949)
Ondersteuning opstart kredietunies Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2015 Tijdens het plenaire debat over het initiatiefwetsontwerp inzake de regelgeving voor kredietunies op 19 maart jongstleden (Handelingen II 2014/15, nr. 65, item 5), heeft de Minister van Financiën toegezegd dat ik een schriftelijke reactie zal geven op de motie van de leden Groot en Omtzigt (Kamerstuk 33 949, nr. 16). ...

Toezending ontwerpbesluit en ontwerpministeriële regeling toezicht kredietunies (Dossier 33949)
Toezending ontwerpbesluit en ontwerpministeriële regeling toezicht kredietunies Brief regering financieel toezicht financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juni 2015 Op 24 maart 2015 heeft Uw Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet toezicht kredietunies met algemene stemmen aanvaard (Handelingen II 2014/15, nr. 66, item 13). ...

Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations (Dossier 33965)
Beantwoording vragen over de positie van partijen op stations Brief regering spoor verkeer Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Op 21 oktober 2014 heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu verslag uitgebracht (Kamerstuk 33 965, nr. 5) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Kamerstuk 33 965). ...

Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer (Dossier 33965)
Besluit ACM over verhoging gebruiksvergoeding en benchmark gebruiksvergoeding spoorgoederenvervoer Brief regering spoor verkeer Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2015 Hierbij informeer ik u over een tweetal zaken met betrekking tot de gebruiksvergoeding, te weten een besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en de uitgevoerde benchmark naar de gebruikersvergoeding spoorgoederenvervoer. ...

Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Dossier 33965)
Antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat, over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU Brief regering spoor verkeer Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld in de eerste termijn van het plenaire debat (Handelingen II 2014/15, nr. 69, item 16) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Kamerstuk 33 965). ...

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) (Dossier 33965)
Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de vergoeding minimumtoegangspakket en de toegang tot dienstvoorzieningen en de levering van diensten op het gebied van spoor en houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Besluit implementatie richtlijn 2012/34/EU) Brief regering spoor verkeer Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2015. ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag, de nota van wijziging en de uitvoerings- en handhavingstoets van de ACM bij wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU (Dossier 33965)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het verslag, de nota van wijziging en de uitvoerings- en handhavingstoets van de ACM bij wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van richtlijn 2012/34/EU Brief regering spoor verkeer Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 21 oktober jl. het verslag vastgesteld inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32) (Kamerstuk 33 965). ...

Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toelichting bij de nota naar aanleiding van het nader verslag, de tweede nota van wijziging en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Hierbij bied ik u aan een nota van wijziging met betrekking tot de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. 14). ...

Toelichting bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 966, nr. 15) en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toelichting bij de derde nota van wijziging (Kamerstuk 33 966, nr. 15) en de integrale wettekst van het voorstel van wet inzake Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Hierbij bied ik u aan een nota van wijziging met betrekking tot de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. 15). ...

Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2014 Via een Koninklijke boodschap ontvangt uw Kamer een dezer dagen een novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna Herzieningswet, Kamerstuk 33 966). ...

Uitvoering van de motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren (Dossier 33966)
Uitvoering van de motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2014 Op 11 december 2014 is vanuit uw Kamer verzocht om van het kabinet te vernemen hoe het uitvoering zal geven aan de op die datum aangenomen motie van het lid Karabulut over het onder de cao laten vallen van de topsalarissen van woningcorporatiedirecteuren (Kamerstuk 33 966, nr. 38). ...

Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen (Dossier 33966)
Nadere reactie op het amendement van het lid Monasch dat beoogt de bedrijfslasten van corporaties te beteugelen Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 december 2014 Op 10 december jl. heeft uw Kamer de reactie ontvangen op de amendementen en moties die zijn ingediend bij de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 (Kamerstuk 33 966, nr. 66). ...

Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Toezending proeve AMvB Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juli 2014 Woningcorporaties vervullen een centrale rol in de Nederlandse volkshuisvesting. ...

Sectorconsultatie wooncoöperatie (Dossier 33966)
Sectorconsultatie wooncoöperatie Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2014 Op 23 juni jl. heeft u een afschrift ontvangen van een brief aan een aantal partijen binnen de sector wonen, waarmee zij geconsulteerd werden over de uitwerking van de wooncoöperatie. ...

Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Autoriteit woningcorporaties Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 februari 2015 Inleiding Op 11 december jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement-Verhoeven c.s.1 waarmee in de herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting de instelling van een Autoriteit woningcorporaties (verder: Autoriteit) wordt geregeld die onder de Minister voor Wonen en Rijksdienst komt te ressorteren (Handelingen II 2014/15, nr. 36, item 7). ...

Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Reactie op amendementen en moties ingediend bij de Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2014 Bij het wetgevingsoverleg over en de behandeling van de novelle op het wetsvoorstel voor de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting op respectievelijk 8 en 9 december 2014 zijn de onderstaande amendementen en moties ingediend. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33968-(R2033))
Nota naar aanleiding van het verslag Brief regering economie handel Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 september 2014 De regering dankt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor haar verslag met betrekking tot het voorstel van rijkswet tot goedkeuring van het bovengenoemde verdrag. ...

Uitkomsten van de inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 van decentrale overheden (Dossier 34000-B)
Uitkomsten van de inventarisatie naar de afgegeven controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2014 van decentrale overheden Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 september 2015 Zoals ik aan uw Kamer heb toegezegd in mijn brief van 27 oktober 2014 (Kamerstuk 34 000 B, nr. ...

SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012 (Dossier 34000-B)
SCP-rapport 'Maten voor gemeenten 2014' – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 2012 Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2015 Hierbij ontvangt u het rapport Maten voor gemeenten 2014 – Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007 – 20121. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 (Dossier 34000-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2014 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2014 ter informatie1. ...