Zoeken


Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

Partij
PvdA 2599
CDA 2281
D66 2205
GL 2075
CU 2020
Meer...
VVD 2002
SGP 1115
PVV 608
PvdD 597
SP 318
50PLUS 153
DENK 141
BBB 101
Omtzigt 96
NSC 64
FVD 62
Volt 54
JA21 39
Fractie Den Haan 33
Klein 31
Datum
Van:
Tot:

12616 resultaten

Amendement van het lid Marcouch dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Marcouch dat regelt dat alleen de zwaarste openbare ordeschendingen worden tegengeworpen aan kinderen tussen de twaalf en zestien jaar bij de bevestiging van de optie respectievelijk de naturalisatie Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID MARCOUCH Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Aan artikel I, onderdeel C, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 6. ...

Amendement van het lid Kuzu dat regelt dat de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap worden verkort (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Kuzu dat regelt dat de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap worden verkort Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In het opschrift wordt «ter verlenging» vervangen door: ter verkorting. ...

Amendement van het lid Sjoerdsma dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid Sjoerdsma dat regelt dat bij de voorwaarden voor verlening van het Nederlanderschap het huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonen gelijk worden gesteld aan de voorwaarde die thans geldt voor het huwelijk Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID SJOERDSMA Ontvangen 8 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid De Graaf c.s. dat ertoe strekt de standaardtermijn voor de verlening van het Nederlanderschap niet naar zeven jaren, maar naar tien jaren te verlengen (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van het lid De Graaf c.s. dat ertoe strekt de standaardtermijn voor de verlening van het Nederlanderschap niet naar zeven jaren, maar naar tien jaren te verlengen Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID DE GRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de leden Van der Staaij en Keijzer dat regelt dat ook de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd na zeven jaar aangevraagd kan worden Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN KEIJZER Ontvangen 6 juni 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL Ia In artikel 34, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 wordt «vijf achtereenvolgende jaren» vervangen door: zeven achtereenvolgende jaren. ...

Gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden) (Dossier 33852-(R2023))
Gewijzigd amendement van het lid Voordewind ter vervanging van nr. 25, dat regelt dat de openbare ordetoetsing bij medenaturalisandi en optanten van twaalf tot zestien jaar kan leiden tot een weigering indien de medenaturalisant of optant gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk blijkens een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij is veroordeeld tot jeugddetentie met de maximale duur (twaalf maanden) Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25 Ontvangen 10 juni 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat regelt dat de dubbele taaltoets vervalt (Dossier 33852-(R2023))
Amendement van de bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. dat regelt dat de dubbele taaltoets vervalt Amendement migratie en integratie nederlanderschap Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE BIJZONDERE GEDELEGEERDE BIKKER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden (Dossier 33862)
Gewijzigd amendement van het lid Verhoeven ter vervanging van nr. 15 waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 20 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Jadnanansing over de input van leerlingen op het personeelsbeleid Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN JADNANANSING Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel III, onderdeel B, wordt aan artikel 21, derde lid, onder vervanging van «, en» aan het einde van onderdeel c door een komma en de punt aan het einde van onderdeel d door «, en» een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop rekening wordt gehouden met de inbreng van leerlingen op dat beleid. ...

Amendement van het lid Verhoeven waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden (Dossier 33862)
Amendement van het lid Verhoeven waarmee voor bestaande schoolplannen de bestaande regels blijven gelden Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN Ontvangen 23 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XVA De artikelen 12 van de Wet op het primair onderwijs, 15 van de Wet primair onderwijs BES, 21 van de Wet op de expertisecentra, 24 van de Wet op het voortgezet onderwijs en 50 van de Wet voortgezet onderwijs BES zoals deze luidden op de dag voor de dag van inwerkingtreding van deze wet, blijven van kracht ten aanzien van vigerende schoolplannen. ...

Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling (Dossier 33862)
Amendement van de leden Straus en Dijkgraaf over het invoeren van een evaluatiebepaling Amendement bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN STRAUS EN DIJKGRAAF Ontvangen 24 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken, binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt (Dossier 33872)
Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA Ontvangen 14 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 5.6, eerste lid, «iedere drie jaar» vervangen door: iedere twee jaar. ...

Amendement van het lid Geurts waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten wordt geborgd (Dossier 33872)
Amendement van het lid Geurts waarmee het voortbestaan van de drie bestaande netwerkomgevingsdiensten wordt geborgd Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID GEURTS Ontvangen 29 mei 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel X vervalt het derde lid. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 132 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 22 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 11.1.4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 147 waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33891, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8. Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 100 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan hoofdstuk 10 wordt een paragraaf toegevoegd, luidende: § 5. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 4 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en andere vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat de zorgplicht van de Wlz uitvoerder tevens inhoudt dat aan de verzekerde - indien aan hem zorg in natura wordt verstrekt - de benodigde bestedingsmacht wordt verleend Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, wordt na «kunnen verlenen» ingevoegd: en de verzekerde hiertoe de bestedingsmacht geeft. ...

Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt (Dossier 33891)
Amendement van het lid Agema over het opnemen van de zorgplanbespreking in de AWBZ indien de Wlz later dan in 2015 in werking treedt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12.1.21 Na artikel 10a van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10b 1. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent de "wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 3 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1 komt het tweede lid te luiden: 2. ...