Kamerstuk 33891-24

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 4 september 2014
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-24.html
ID: 33891-24
Wijzigingen: 33891-161

Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER

Ontvangen 4 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en andere vrijwilligers betrokken kunnen worden;

Toelichting

Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. De wetgeving dient de betrokkenheid van mantelzorgers te bevorderen en aan deze ontwikkeling waar nodig dienstbaar te zijn. In dat licht is het ontoereikend om in de Wlz slechts de mogelijkheid vast te leggen om regels te stellen over de wijze waarop mantelzorgers betrokken worden bij de zorg. Dit amendement regelt dat dit belangrijke onderwerp een vast onderdeel vormt bij het sluiten van overeenkomsten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders. De zorgautoriteit ziet er op toe dat de WLz-uitvoerders inhoud geven aan deze bepaling. Op grond van de op hen rustende rapportageplicht van artikel 4.3.2, eerste lid, doen de uitvoerders hiervan jaarlijks verslag aan de zorgautoriteit.

Van der Staaij Dik-Faber