Kamerstuk 33872-16

Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt

Dossier: Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)


87,3 %
12,7 %

50PLUS

SP

Houwers

PvdA

GL

CU

GrKÖ

CDA

GrBvK

PVV

Van Vliet

Klein

PvdD

VVD

SGP

D66


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 14 september 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 5.6, eerste lid, «iedere drie jaar» vervangen door: iedere twee jaar.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement de tijd te verkorten tussen evaluaties van de doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria (voor uitvoering en handhaving) waaraan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten voldoen. In plaats van eenmaal per drie jaar wordt er eenmaal per twee jaar een evaluatie uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid eerder in te grijpen en mogelijke problemen voor te zijn indien nodig.

Çegerek Remco Dijkstra