Kamerstuk 33872-16

Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt

Dossier: Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Gepubliceerd: 14 september 2015
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-16.html
ID: 33872-16

87,3 %
12,7 %

Klein

PvdA

PVV

CDA

SGP

CU

SP

PvdD

50PLUS

Van Vliet

GL

GrKÖ

GrBvK

Houwers

D66

VVD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Ontvangen 14 september 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 5.6, eerste lid, «iedere drie jaar» vervangen door: iedere twee jaar.

Toelichting

De indieners beogen met dit amendement de tijd te verkorten tussen evaluaties van de doeltreffendheid van de kwaliteitscriteria (voor uitvoering en handhaving) waaraan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) moeten voldoen. In plaats van eenmaal per drie jaar wordt er eenmaal per twee jaar een evaluatie uitgevoerd. Dit geeft de mogelijkheid eerder in te grijpen en mogelijke problemen voor te zijn indien nodig.

Çegerek Remco Dijkstra