Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33872)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Motie van de leden Remco Dijkstra en Cegerek over evaluatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Dossier 33872)
Motie van de leden Remco Dijkstra en Cegerek over evaluatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Motie openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN CEGEREK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) per 2018 opgaat in de Omgevingswet door middel van de Invoeringswet Omgevingswet; van mening dat het relevant is om de ervaringen met de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mee te nemen in de Invoeringswet Omgevingswet, zodat eventuele verbeteringen ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden meegenomen in de Omgevingswet; verzoekt de regering, de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor inwerkingtreding te evalueren en de daaruit voortkomende aanbevelingen mee te nemen in de Invoeringswet Omgevingswet, en vervolgens vanaf 2018 te starten met de wettelijk vastgelegde vijfjaarlijkse evaluatiecyclus, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Omgevingsloket Online 3 (herdruk) (Dossier 33872)
Omgevingsloket Online 3 (herdruk) Brief regering ...

Gewijzigde motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra (t.v.v. 33872, nr. 15) over een uniform stelsel van omgevingsdiensten (Dossier 33872)
Gewijzigde motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra (t.v.v. 33872, nr. 15) over een uniform stelsel van omgevingsdiensten Motie (gewijzigd/nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 17 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 15 Voorgesteld 22 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verschillende incidenten de afgelopen jaren nogmaals hebben aangetoond hoe belangrijk een goede vergunningverlening, controle en handhaving zijn; overwegende dat verschil in de opzet en kwaliteit van omgevingsdiensten onwenselijk is; constaterende dat er nu nog verschillen bestaan tussen regionale uitvoeringsdiensten (RUD's); verzoekt de regering, uiterlijk 1 januari 2018 te komen tot een uniform stelsel van omgevingsdiensten en de Kamer te informeren over de voortgang bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt (Dossier 33872)
Amendement van de leden Çegerek en Remco Dijkstra dat regelt dat de evaluatie eenmaal in de twee jaar plaatsvindt Amendement openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÇEGEREK EN REMCO DIJKSTRA Ontvangen 14 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 5.6, eerste lid, «iedere drie jaar» vervangen door: iedere twee jaar. ...

Motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra over een uniform stelsel van omgevingsdiensten (Herdruk) (Dossier 33872)
Motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra over een uniform stelsel van omgevingsdiensten (Herdruk) Motie ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ‘T WOUT Ontvangen 8 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 8.1.1, eerste lid, wordt «anders dan op grond van artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, of artikel 3.3.3,. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg Verslag van een schriftelijk overleg verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 november 2014 over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 130 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 141 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN ’T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 1301 Ontvangen 23 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Van 't Wout over het introduceren van de mogelijkheid van persoonsvolgende financiering. ...

Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van 't Wout en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 42 over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 130 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN 'T WOUT EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 421 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33891)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 juni 2014 Inhoudsopgave   blz. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33891)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het nader verslag (Dossier 33891)
Nota naar aanleiding van het nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen 2 juli 2014 Inhoudsopgave blz. ...

Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 88 over het betrekken van mantelzorgers bij de zorgplanbespreking Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 154 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN ’T WOUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 88 Ontvangen 24 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 8.1.1, wordt na het zesde lid een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout over het instellen van een meet- en weetplicht voor Wlz-uitvoerders Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 42 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN VAN 'T WOUT Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 4.3.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 4.3.3 Bij het geven van een overzicht van zijn voornemens, bedoeld in artikel 4.3.2, eerste lid, onderdeel b, geeft de Wlz-uitvoerder aan welke criteria worden gehanteerd om te meten of de voornemens zich hebben verwezenlijkt alsmede welke outcomecriteria worden gehanteerd ten aanzien van zorgaanbieders. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33891)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg). ...

Nader verslag (Dossier 33891)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 11 NADER VERSLAG Vastgesteld 26 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de op 5 juni 2014 ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en nota van wijziging (Kamerstukken 33 891, nrs. 9 en 10) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Voorstel van wet (Dossier 33891)
Voorstel van wet Voorstel van wet verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...