Kamerstuk 33872-15

Motie van de leden Cegerek en Remco Dijkstra over een uniform stelsel van omgevingsdiensten (Herdruk)

Dossier: Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Gepubliceerd: 14 september 2015
Indiener(s): Remco Dijkstra (VVD), Yasemin Çegerek (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-15-n1.html
ID: 33872-15
Wijzigingen: 33872-17

Nr. 15 HERDRUK1 MOTIE VAN DE LEDEN CEGEREK EN REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat verschillende incidenten de afgelopen jaren nogmaals hebben aangetoond hoe belangrijk een goede vergunningverlening, controle en handhaving zijn;

overwegende dat verschil in de opzet en kwaliteit van omgevingsdiensten onwenselijk is;

constaterende dat er nu nog verschillen bestaan tussen regionale uitvoeringsdiensten (RUD's);

verzoekt de regering, vanaf 1 januari 2018 te komen tot een uniform stelsel van omgevingsdiensten, en de Kamer te informeren over de voortgang bij de begrotingsbehandeling voor het jaar 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Cegerek

Remco Dijkstra