Kamerstuk 33872-14

Motie van de leden Remco Dijkstra en Cegerek over evaluatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Dossier: Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)


100,0 %
0,0 %

SP

Klein

50PLUS

SGP

D66

VVD

Houwers

GrBvK

PvdA

PvdD

GrKÖ

PVV

CDA

CU

GL

Van Vliet


Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN REMCO DIJKSTRA EN CEGEREK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 september 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) per 2018 opgaat in de Omgevingswet door middel van de Invoeringswet Omgevingswet;

van mening dat het relevant is om de ervaringen met de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mee te nemen in de Invoeringswet Omgevingswet, zodat eventuele verbeteringen ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden meegenomen in de Omgevingswet;

verzoekt de regering, de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor inwerkingtreding te evalueren en de daaruit voortkomende aanbevelingen mee te nemen in de Invoeringswet Omgevingswet, en vervolgens vanaf 2018 te starten met de wettelijk vastgelegde vijfjaarlijkse evaluatiecyclus,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra

Cegerek