Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

20359 resultaten

Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XII)
Budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII), het Infrastructuurfonds (A) en het Deltafonds (J) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder (Dossier 35925-XII)
Constructieve veiligheid vuurtoren Den Helder Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Een recente inspectie van de vuurtoren Kijkduin, in de volksmond Lange Jaap, in Den Helder heeft uitgewezen, dat er grotere scheuren zijn ontstaan in de wanden. ...

Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID PETER DE GROOT Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat afgelopen september de A12 in de richting van Den Haag tussen Utrecht en Nieuwerburg volledig werd afgesloten voor negen dagen; constaterende dat deze afsluiting voor ernstige verkeershinder heeft gezorgd; constaterende dat Rijkswaterstaat een korte, aaneengesloten afsluiting van de snelweg als noodzakelijk achtte om relatief meer werk te kunnen verzetten en de veiligheid van weggebruikers en wegwerkers te kunnen blijven garanderen; overwegende dat er bij wegwerkzaamheden keuzes moeten worden gemaakt tussen volledige of gedeeltelijke afsluitingen; overwegende dat de keuze van volledige of gedeeltelijke afsluiting gebaseerd dient te worden op verschillende factoren zoals verkeersveiligheid, veiligheid van wegwerkers, verschil in kosten tussen gedeeltelijke en gehele afsluiting, hinder voor de omgeving, verwachting in vertraging van weggebruikers, druk op onderliggend wegennet, verlies van bedrijfsactiviteiten door afsluiting, in de buurt zijnde andere wegwerkzaamheden en mogelijkheid voor alternatief vervoer of routes; verzoekt de regering de Kamer te informeren hoe een goede afweging en keuze wordt gemaakt tussen een volledige of gedeeltelijke afsluiting, waarbij niet alleen de uiterst belangrijke onderdelen, uitvoeringskosten of de veiligheid van wegwerkers worden meegenomen maar ook de bovenstaande overwegingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 1 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Verdeling geraamde uitgaven IenW-begrotingen 2022 (bedragen x € 1 mln.). ...

Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren (Dossier 35925-XII)
Voortgang herziening tarievenstelsel transportsectoren Brief regering ...

Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XV)
Budgettaire mutaties van de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek gedaan tijdens de begrotingsbehandeling van SZW van 2 december 2021 Brief regering ...

Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over inzichtelijk maken hoe de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat om-, bij- en nascholen in de arbeidsmarkt van groot belang zijn voor organisaties, individuen en de samenleving; constaterende dat zowel door overheid als door werkgevers en werknemers diverse regelingen, potjes en fondsen worden opgebouwd voor het financieren ervan; constaterende dat in maart 2022 de STAP-regeling van kracht gaat; overwegende dat sectoren zelf eigen regelingen hebben voor de financiering van scholing voor werknemers binnen de sector; overwegende dat regelingen elkaar idealiter versterken en niet tegenwerken; verzoekt de regering om in overleg met de sectoren inzichtelijk te maken op welke wijze de STAP-regeling en de O&O-fondsen elkaar versterken om te voorkomen dat ze elkaar tegenwerken, en de Tweede Kamer hierover voor de zomer van 2022 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 78 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XV)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 11 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Tabel 1 Nieuwe standen van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 (Dossier 35925-XV)
Vaststelling bedragen SZW-domein Caribisch Nederland 2022 Brief regering ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Eenmalige energietoeslag lage inkomens (Dossier 35925-XV)
Eenmalige energietoeslag lage inkomens Brief regering ...

Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Tielen en Palland over het inzichtelijk maken van de verschillen in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN TIELEN EN PALLAND Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het verschil tussen bruto en nettosalaris, de zogenoemde wig, door veel mensen als groot wordt ervaren, maar dat weinig mensen weten hoe deze is samengesteld, terwijl deze van invloed is op hun koopkracht; constaterende dat dit ook geldt voor beleidsmakers; overwegende dat er verschillen zijn in de wig tussen voltijd- en deeltijdwerkenden, die niet goed te verklaren dan wel uit te leggen zijn; verzoekt de regering om inzichtelijk te maken wat de verschillen zijn in de wig voor verschillende inkomensgroepen en contractvormen, inclusief zelfstandigen, tussen voltijd- en deeltijdwerkenden en tussen sectoren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties (Dossier 35925-XV)
Reactie op verzoek commissie over een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2021 Tijdens de procedurevergadering van de vaste Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 oktober 2021 heeft u mij verzocht om een stand van zaken van de afdoening van een aantal moties. ...

Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Becker over het monitoren van de invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie door gemeenten Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID BECKER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat gemeenten voor invulling van de module Arbeidsmarkt en Participatie in de nieuwe inburgeringswet praktijkervaring in een talige omgeving met enig economisch nut als uitgangspunt moeten hanteren; overwegende dat in de huidige economische tijd met grote tekorten op de arbeidsmarkt veel kansen bestaan om werkervaring op te doen; van mening dat het belangrijk is deze werkervaring goed vorm te geven en als gemeenten daarin van elkaar te leren; verzoekt de regering jaarlijks te monitoren in hoeveel van de gevallen de gemeente de module ook echt invult met praktijkervaring en hoe de match tussen statushouder en werkgever door de gemeenten gerealiseerd wordt; verzoekt tevens om best practices op te stellen om met gemeenten te delen en hierover de Kamer ieder jaar vanaf begin 2023 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Tielen over de ontwikkeling van door betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID TIELEN Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de arbeidsmarkt beter zou functioneren wanneer beter inzichtelijk is wat mensen kunnen en/of zouden moeten kunnen in bepaalde banen en beroepen, en dat hiervoor skillspaspoorten een nuttig instrument zijn; overwegende dat de initiatieven voor skillspaspoorten nu versnipperd zijn over verschillende bedrijven, sectoren, instituten, arbeidsmarktregio's et cetera; overwegende dat het UWV op dit moment bezig is met een zogenaamde roadmap om deze skillstaal te ontwikkelen; overwegende dat het van belang is dat er kritische massa ontstaat zodat alle betrokken partijen overal dezelfde skillstaal gebruiken als het UWV; verzoekt de regering om ervoor zorgen dat UWV en de verschillende betrokken partijen goed met elkaar afgestemde skillspaspoorten ontwikkelen en implementeren met als doel dat werkgevers, werkzoekenden en werknemers in 2022 met een landelijk werkend skillspaspoort aan de slag kunnen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ (Dossier 35925-XV)
Reactie op het verzoek van het lid Léon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’’ Brief regering ...