Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen (Dossier 31700-XVII)
Motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van de moeder beperken van de schade voor haar kinderen Motie begroting financiën jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009nr. 19MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.Voorgesteld 12 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen van (alleenstaande) moeders die gedetineerd zijn een groot risico lopen probleemgedrag te ontwikkelen en af te glijden naar de criminaliteit;constaterende, dat er geen visie is over de manier waarop schade in de opvoed situatie, tijdens en na detentie tot het minimum kan worden beperkt;constaterende, dat er momenteel niet voor alle moeders en kinderen tijdens en na detentie ondersteuning beschikbaar is;verzoekt de minister op basis van een onderzoek een visie op te stellen over:– de manier waarop schade aan de opvoedsituatie tijdens detentie tot het minimum kan worden beperkt;– hoe vaak moeder en kind, vanuit opvoedkundig perspectief, elkaar tijdens detentie moeten zien;– hoe de begeleiding van moeder en kind tijdens en na detentie plaats zou moeten vinden, geredeneerd vanuit het belang van het kind;– deze visie om te zetten in concreet beleid en dit de Kamer voor te leggen, vóór 1 april 2009;verzoekt de minister tevens zorg te dragen voor een sluitende nazorg voor de gehele doelgroep in alle gemeenten,en gaat over tot de orde van de dag.BouwmeesterLangkampDezentjé Hamming-BlueminkVoordewindSterk ...

Motie Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen (Dossier 31700-XVIII)
Motie Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die niet presteren naar vermogen Motie begroting financiën huisvesting organisatie en beleid 31 700 XVIIIVaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009nr. 15MOTIE VAN HET LID JANSENVoorgesteld 4 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat uit de toezichtbrieven van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting blijkt dat een aantal corporaties in de 40 Vogelaarwijken onvoldoende presteert in relatie tot hun financiële mogelijkheden;van mening, dat het onacceptabel is dat dergelijke corporaties vrijstelling hebben voor het betalen van de projectsteunheffing en dat zij gebruik kunnen maken van projectsteun in het kader van de wijkaanpak, die mede betaald wordt door armere corporaties elders in Nederland;verzoekt de regering om het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting zodanig te wijzigen dat de vrijstelling voor de projectsteunheffing van woningcorporaties uit de C-categorie (die niet presteren naar vermogen) met bezit in de 40 wijken ongedaan wordt gemaakt en dat zij geen beroep kunnen doen op projectsteun,en gaat over tot de orde van de dag.Jansen ...

Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden (Dossier 31923)
Brief inzake de overgangstermijn voor het verbod op het houden van legkippen in verrijkte kooien bij wet te laten geschieden Brief lid / fractie dieren landbouw Nr. 4 BRIEF VAN HET LID JACOBI C.S. ...

Amendement van het lid Bashir over het in aanmerking laten komen van zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000 (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het in aanmerking laten komen van zieke of gehandicapte kinderen die grotendeels op kosten van de overledene werden onderhouden voor een specifieke vrijstelling van € 57 000 in plaats van de voor andere kinderen geldende vrijstelling van € 19 000 Amendement belasting economie financiën ondernemen organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 65AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Bashir over het op dezelfde wijze behandelen van "stief"kinderen van samenwonende partners als stiefkinderen van gehuwden (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het op dezelfde wijze behandelen van "stief"kinderen van samenwonende partners als stiefkinderen van gehuwden Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 63AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel Qa, komt te luiden:Qa. ...

Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:A. ...

Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over het matigen van de belastingheffing in de opgaande lijn Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over tariefsverhoging en verhoging van vrijstellingen Amendement 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 28AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 9 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel U, onder 1, wordt de tabel vervangen door:Gedeelte van de belaste verkrijging tussenenI. indien verkregen door partnerI0A. indien verkregen door kinderenIA. indien verkregen door afstammelingen in de tweede of verdere graadII. in overige gevallen€ 0€ 125 00010%10%18%30%€ 125 000 en hoger 20%30%41%45%IIArtikel I, onderdeel AC, onder 3, komt te luiden:3. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen (Dossier 31930)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 27 over handhaving vrijstellingspercentage van 75% en invoering maximum van € 5 miljoen Amendement belasting burgerlijk recht economie financiën ondernemen recht 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 62GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 27Ontvangen 29 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel I, onderdeel AC, komt punt 3 als volgt te luiden:3. ...

Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen (Dossier 31930)
Amendement van het lid Bashir over een wettelijke vastlegging van een meldingsplicht voor trusts en vergelijkbare rechtsvormen die onderdeel uitmaken van het afgezonderd particulier vermogen Amendement belasting economie financiën ondernemen 31 930Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een regeling voor afgezonderd particulier vermogen in de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Successiewet 1956)nr. 41AMENDEMENT VAN HET LID BASHIROntvangen 27 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel II, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden (Dossier 33161)
Amendement van het lid Karabulut over het handhaven van de zorglicht van gemeenten inzake WSW- geïndiceerden Amendement organisatie en beleid sociale zekerheid werk ziekte en arbeidsongeschiktheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT Ontvangen 12 april 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel II, onderdeel A, artikel 1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Motie van het lid Bashir over het intrekken van het wetsvoorstel (Dossier 33287)
Motie van het lid Bashir over het intrekken van het wetsvoorstel Motie belasting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 20 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel maatregelen uit het wetsvoorstel «uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013» per 1 januari 2013 ingaan; constaterende dat er op 12 september verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal; van mening dat het van respect getuigt om de kiezer echt aan het woord te laten en de voorgestelde maatregelen aan de nieuwe Tweede Kamer over te laten; verzoekt de regering, om het wetsvoorstel «uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013» in te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Vliet en Bashir over het Bosalgat (Dossier 33287)
Motie van de leden Van Vliet en Bashir over het Bosalgat Motie belasting financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VLIET EN BASHIR Voorgesteld 20 juni 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat eerder in de Kamer de motie-Bashir/Van Vliet over de reparatie van het zogenoemde Bosalgat Kamerbreed is aangenomen; overwegende dat de regering heeft aangegeven hiervan slechts 150 mln. te willen repareren; overwegende dat de regering bij monde van de staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat er meer mogelijk is; constaterende dat het Bosalgat dus nog niet steeds niet volledig wordt gerepareerd; verzoekt de regering, de totale derving aan vennootschapsbelasting per jaar door het Bosalgat voor het zomerreces aan de Kamer te rapporteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir c.s. over de Blankenburgtunnel en het verbreden van de A27 bij Utrecht Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van het lid Bashir over schrappen van de ruit om Eindhoven (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir over schrappen van de ruit om Eindhoven Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om, de ruit om Eindhoven (Helmond-Eindhoven) te schrappen en in plaats hiervan te kiezen voor no-regretmaatregelen op de A67 of het niet-temporiseren van de aanpak A58, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over geld uit het "investeringspakket" voor spoor en vaarwegen (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir over geld uit het "investeringspakket" voor spoor en vaarwegen Motie begroting financiën Nr. 79 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering bij de bezuinigingen op het Iinfrastructuurfonds een verdeelsleutel heeft gehanteerd tussen wegen, spoor en vaarwegen; constaterende dat de regering een «investeringspakket» voor 2014 beschikbaar heeft van 300 miljoen; verzoekt de regering om, uit het «investeringspakket» van 300 miljoen ook geld voor het spoor en vaarwegen beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bashir over snelle realisering van de verbinding Eindhoven-Heerlen-Aken (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Bashir over snelle realisering van de verbinding Eindhoven-Heerlen-Aken Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een intercityverbinding op het traject Eindhoven-Heerlen-Aken veel voordeel biedt voor bereikbaarheid, kennisuitwisseling en economische ontwikkeling; constaterende dat de provincie Limburg bereid is om geld beschikbaar te stellen voor de infraverbetering voor de ic-verbinding Heerlen-Aken; verzoekt de regering, vaart te zetten achter de realisatie van Eindhoven-Heerlen-Aken en hiervoor de benodigde financiering beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van de leden Bashir en Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Bashir en Van Tongeren over afzien van de verbreding van de A27 Motie begroting financiën Nr. 82 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het gebied Amelisweerd niet mag worden aangepast; verzoekt de regering om, af te zien van het verbreden van de A27 naar 2x7 rijstroken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de Oranjetunnel Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...