Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT

Ontvangen 12 april 2012

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel A, artikel 1, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

2a. Het college draagt er zorg voor dat aan zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, een dienstbetrekking wordt aangeboden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste en beschutte omstandigheden.

II

In artikel II, onderdeel B, artikel 2, eerste lid, wordt na «het college kan»een zinsnede ingevoegd, luidende: ter uitvoering van artikel 1, lid 2a,.

III

In artikel II, onderdeel G, vervalt onderdeel 4, onder a.

IV

In artikel II, onderdeel H, vervalt onderdeel 2, onder c.

V

In artikel II, onderdeel J, artikel 19, vervalt in het eerste lid de zinsnede «, met uitzondering van het derde lid».

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de zorgplicht van de gemeenten voor mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats in de wet blijft gehandhaafd. De gemeenten blijven verantwoordelijk voor werknemers die zijn geïndiceerd voor de sociale werkplaats. Daarbij hoort de plicht van gemeenten om werknemers met een indicatie voor de sociale werkplaats, een beschutte of aangepaste werkplek te bieden. Voorkomen wordt dat gemeenten uit financiële overwegingen werknemers met een uitkering werkloos thuis laten zitten, omdat dit veel goedkoper is. Dat is sociaal en maatschappelijk onwenselijk en dient voorkomen te worden.

Karabulut