Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. over middelen voor psychosociale zorg bij kanker Amendement begroting financiën Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES C.S. ...

Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Sahla c.s. over barrières voor het langdurig indiceren van jongeren met een psychische stoornis in kaart brengen Motie begroting financiën Nr. 124 MOTIE VAN HET LID SAHLA C.S. ...

Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's (Dossier 35925-XVI)
Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's Amendement begroting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN EN VAN DER LAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van de leden Van der Laan en Bikker over een wettelijk verbod op sportmanipulatie (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Van der Laan en Bikker over een wettelijk verbod op sportmanipulatie Motie begroting financiën Nr. 148 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER LAAN EN BIKKER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat sport en wedstrijden op een eerlijke manier moeten plaatsvinden en dat wedstrijdvervalsing ontoelaatbaar is; overwegende dat er op Nederlandse beloftecompetities miljoenen euro's wordt gegokt en dat matchfixing mogelijk vaker voorkomt dan gedacht; constaterende dat onderzoek van het Openbaar Ministerie aangeeft dat er lacunes zijn binnen het strafrecht om matchfixing aan te pakken, waardoor het starten van strafrechtelijk onderzoek wordt belemmerd; overwegende dat andere Europese landen reeds strafbepalingen hebben voor matchfixing; verzoekt de regering een wetsvoorstel voor te bereiden, bijvoorbeeld voor het Wetboek van Strafrecht, zodat sportmanipulatie volgens de wet verboden wordt en het bijdraagt aan het voorkomen en aanpakken van matchfixing; verzoekt de regering ervaringen uit het buitenland hierbij te betrekken; verzoekt de regering daarnaast samen met NOC*NSF met een voorstel te komen of en hoe een meldplicht onderdeel kan zijn van het tuchtrecht van sportbonden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. ter vervanging van nr. 137 over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 157 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35928)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Voorstel van wet (Dossier 35928)
Voorstel van wet Voorstel van wet ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35928)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag begroting financiën Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 29 oktober 2019 Inhoudsopgave blz. ...

Nota van wijziging (Dossier 35928)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanhef vervangen door: De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35928)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel IV wordt de aanduiding van de onderdelen 1 en 2 vervangen door de aanduidingen «A» en «B». ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35928)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel II, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35928)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap begroting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022). ...

Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35928)
Nader advies van Raad van State op onderdelen pakket Belastingplan 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Tijdens het eerste gedeelte van het wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2022 heeft de heer Omtzigt mij verzocht een nader advies te vragen voor het wetsvoorstel Wet Delegatiebepalingen schrijnende gevallen en de onderdelen uit het verzamelwetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2022 die zien op box 3. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp over het betrekken van cliënten of hun vertegenwoordigers bij de uitvoering van de wet Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 72 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 17 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 2.1.3, derde lid, wordt na «ingezetenen» ingevoegd:, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers,. ...

Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren (Dossier 33841)
Amendement van het lid Bergkamp dat beoogt te bewerkstelligen dat gemeenten in hun beleidsplan aandacht besteden aan de wijze waarop zij zullen zorgdragen voor de continuïteit van zorg voor jongeren Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 50 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP Ontvangen 1 april 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 2.1.2, vierde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende: e. de wijze waarop de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd, in het bijzonder ten aanzien van de persoon die door het bereiken van een bepaalde leeftijd geen jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet meer kan ontvangen en in aanmerking komt voor een voorziening. ...