Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

11424 resultaten

Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID BOUCHALLIKH C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) (Dossier 35925-XII)
Gewijzigde motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (t.v.v. 35925-XII-42) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 42 Voorgesteld 9 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met alle vervoerders ervoor te zorgen dat treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders (Dossier 35925-XII)
Motie van het lid Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID BOULAKJAR Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de nachttrein Amsterdam-Wenen is teruggekeerd, de nachttrein naar Praag afgelopen maand is gaan rijden en in december de nachttrein naar Zürich van start gaat; overwegende dat uit het onderzoek van het KiM naar het potentieel van de internationale nachttrein andere bestemmingen zijn geïdentificeerd als kansrijk voor de exploitatie van nachttreinen vanuit Nederland; overwegende dat de markt voor nachttreinen steeds groter wordt en de eerste nachttreinen al weken voor vertrek zijn volgeboekt, maar dat het nog lastig is voor vervoerders om toegang te krijgen tot de infrastructuur en dat zij daardoor tegen risico's aanlopen; verzoekt de regering om risico's voor toetreding van (nieuwe) nachttreinvervoerders verder te identificeren en in kaart te brengen wat nodig is om drempels te doen verdwijnen en te onderzoeken hoe een meer gelijke behandeling met binnenlands vervoer bij capaciteitsaanvragen en toegang tot de opstel- en servicevoorzieningen daarbij kunnen helpen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail (Dossier 35925-XII)
Motie van de leden Amhaouch en Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BOULAKJAR Voorgesteld 4 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de afgelopen periode treinverkeer op belangrijke trajecten op het hoofdrailnet moest worden stilgelegd vanwege een personeelstekort bij de verkeersleiding van ProRail; overwegende dat het van groot belang is dat de treinreizigers zo min mogelijk gedupeerd worden door de structurele problemen van het personeelstekort; overwegende dat het van belang is dat snel duidelijk wordt hoe het bestaande personeel meer behouden kan blijven; verzoekt de regering om in samenwerking met ProRail en NS ervoor te zorgen dat de treinreizigers zo min mogelijk de dupe worden van het personeelstekort bij ProRail door te bezien hoe treinuitval zo veel mogelijk kan worden voorkomen, en de Kamer voor het commissiedebat Spoor te informeren welke opties hiervoor zijn; verzoekt de regering een onafhankelijk onderzoek naar het structurele probleem rond het personeelstekort bij ProRail zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het toetsen op de verblijfsstatus van het kind bij toekenning van het kindgebonden budget Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde begrotingsgefinancierde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S. ...

Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen zo veel mogelijk laten profiteren van de voorwaarden van de Wet inburgering 2021 Motie begroting financiën Nr. 19 MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S. ...

Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Ceder c.s. over een landelijk schuldendashboard voor schuldenproblematiek en schuldhulpverlening Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S. ...

Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES (Dossier 35925-XV)
Amendement van het lid Wuite c.s. over financiële middelen voor het verhogen van minimumuitkeringen op de BES Amendement begroting financiën Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID WUITE C.S. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Den Haan c.s. over een convenant om arbeidsparticipatie van 45-plussers te bevorderen Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Tijdelijke waarneming van de taken van de minister van SZW (Dossier 35925-XV)
Tijdelijke waarneming van de taken van de minister van SZW Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Op dinsdag 5 oktober jl. heeft de Tweede Kamer mij verzocht om, samen met de heer J.W. ...

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN GIJS VAN DIJK Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 30% van de werkgevers een concurrentiebeding handhaaft, terwijl dit vaak niet nodig is omdat deze werknemers geen toegang hebben tot gevoelige informatie; constaterende dat het huidige gebruik van het concurrentiebeding werknemers belemmert op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit vermindert; overwegende dat deze belemmering, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, niet gewenst is; constaterende dat er al geruime tijd gewerkt wordt aan het uitwerken van beleidsopties die als doel hebben onnodig gebruik van het concurrentiebeding in te perken; verzoekt de regering zo snel mogelijk over te gaan tot het aanpassen van het concurrentiebeding zodat mensen niet meer onnodig worden belemmerd op de arbeidsmarkt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) (Dossier 35925-XV)
Gewijzigde motie van het lid Belhaj c.s. over nieuwkomers die in het oude inburgeringsstelsel instromen maximaal laten profiteren van de voordelen van de Wet inburgering 2021 (t.v.v. 35925-XV-19) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BELHAJ C.S. ...

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over het ondersteunen van de wervingscampagne voor personeel en verminderen van de regeldruk in de kinderopvang Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID VAN BEUKERING-HUIJBREGTS C.S. ...

Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn (Dossier 35925-XV)
Motie van het lid Kat c.s. over in het Landelijk Platformoverleg Schuldenbewind bezien of de gestelde eisen aan bewindvoerders voldoende zijn Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID KAT C.S. ...

Motie van de leden De Kort en Sahla over praktijkopleidingen als passend aanbod voor bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie (Dossier 35925-XV)
Motie van de leden De Kort en Sahla over praktijkopleidingen als passend aanbod voor bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN DE KORT EN SAHLA Voorgesteld 2 december 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in het bezit is van een startkwalificatie; overwegende dat er een tegenprestatie wordt verwacht van iemand die een bijstandsuitkering ontvangt; overwegende dat een startkwalificatie meer kansen biedt op de arbeidsmarkt; overwegende dat er voldoende goede voorbeelden zijn van praktijkopleidingen die een sterk arbeidsperspectief hebben; verzoekt de regering om bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie als passend aanbod praktijkopleidingen te laten volgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...