Kamerstuk 35925-XV-20

Motie van het lid Palland c.s. over zo spoedig mogelijk zekerheid bieden over borging, kwaliteit en continuïteit van de onderwijsroute

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 22 november 2021
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP), Salima Belhaj (D66), Hilde Palland (CDA), Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-20.html
ID: 35925-XV-20

83,3 %
16,7 %

Groep Van Haga

SP

Omtzigt

BBB

DENK

Fractie Den Haan

PvdA

CU

VVD

GL

CDA

PVV

PvdD

Volt

FVD

JA21

BIJ1

SGP

D66


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een kwalitatief goede onderwijsroute een belangrijke springplank is voor verdere integratie in de Nederlandse samenleving;

constaterende dat het kabinet afspraken heeft gemaakt over de totstandkoming van een regionaal aanbod voor de onderwijsroute en de komende twee jaar 24 miljoen aan extra middelen uitgeeft om de onderwijsroute zeker te stellen voor 2022;

voorts constaterende dat uit onderzoek blijkt dat er in de toekomst meer structurele middelen nodig zijn om een kwalitatief goede onderwijsroute aan te bieden;

van oordeel dat het van groot belang is dat gemeenten en onderwijsinstellingen de verzekering krijgen dat de onderwijsroute ook na 2022 kan worden voortgezet;

verzoekt de regering om zo spoedig mogelijk zekerheid te bieden over de borging, kwaliteit en de continuïteit van de onderwijsroute,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Stoffer

Belhaj

Maatoug