Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Amendement van het lid Keijzer waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33981, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33981, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 21 over het toestaan van "enige ondoelmatigheid" waar het kinderen betreft Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging (Dossier 33891)
Amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 48, omtrent het recht op geestelijke verzorging Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 126 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 17 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 3.2.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 3.2.8 De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat in de instelling geestelijke verzorging beschikbaar is die zo veel mogelijk aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de verzekerden, voor zover het betreft zorgverlening die verblijf van de verzekerde in de instelling gedurende ten minste het etmaal met zich brengt. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 76 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo (Dossier 33891)
Nader gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 76 waarmee de Wlz wat betreft clientondersteuning in lijn wordt gebracht met de bijbehorende passages in de memorie van toelichting en met de definitie van clientondersteuning in de Wmo Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 128 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 76 Ontvangen 18 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: – cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies, algemene ondersteuning en zorgbemiddeling die bijdraagt aan het tot gelding brengen van het recht op zorg in samenhang met dienstverlening op andere gebieden;. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport (Dossier 33900)
Advies Afdeling advisering Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 13 december 2013 en het nader rapport d.d. 18 maart 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel (Dossier 33949)
Brief van het lid Agnes Mulder inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 8 BRIEF VAN HET LID AGNES MULDER Ontvangen 27 januari 2015 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ’s-Gravenhage, 27 januari 2015 Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van de heer Van Hijum, dit wetsvoorstel in het vervolg door ondergetekende en door het lid Nijboer zal worden verdedigd. ...

Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies (Dossier 33949)
Brief van de leden Agnes Mulder en Nijboer inzake aanbieding consultatiereactie van zowel DNB als de AFM op het initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies Brief lid / fractie financieel toezicht financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN NIJBOER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2015 Naar aanleiding van het verzoek van meerdere leden van uw Kamer, bieden wij u hierbij de consultatiereactie aan van zowel DNB als de AFM1 op ons initiatiefwetsvoorstel Wet Toezicht Kredietunies. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33949)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag financieel toezicht financiën Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 januari 2015 Inhoudsopgave blz. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33949)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 maart 2015 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, eerste onderdeel, wordt «kredietuitzettingen» vervangen door: kapitaalvereisten. ...

Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening (Dossier 33949)
Motie van de leden Groot en Omtzigt over een opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening Motie financieel toezicht financiën Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN OMTZIGT Voorgesteld 19 maart 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Nederlandse mkb in vergelijking met andere landen erg afhankelijk is van bankkrediet en de financiering van het mkb door banken de afgelopen jaren een enorm knelpunt is gebleken; overwegende dat kredietunies de potentie hebben een belangrijke rol te spelen in de financiering van het mkb, en bovendien de afhankelijkheid van het mkb van banken kunnen verminderen; constaterende dat de opstartkosten van kredietunies liggen tussen de € 50.000 en € 100.000 en dat dit voor beginnende kredietunies een flinke hap neemt uit hun liquiditeit en solvabiliteit; overwegende dat het belangrijk is dat kredietunies nu een vliegende start krijgen; verzoekt de regering, te bezien hoe aan beginnende kredietunies de eerste paar jaar een gericht opstartkrediet in de vorm van een achtergestelde lening kan worden verstrekt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33949)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) ...

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State (Dossier 33949)
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 5 MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE ALGEMEEN 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers (Dossier 33949)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s) financieel toezicht financiën Nr. 4 ADVIES VAN AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INDIENERS Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 22 augustus 2014, no.W06.14.0182/III, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 13 oktober 2014, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. ...

Geleidende brief (Dossier 33949)
Geleidende brief Geleidende brief financieel toezicht financiën Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 's-Gravenhage, 28 mei 2014 Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies. ...

Voorstel van wet (Dossier 33949)
Voorstel van wet Voorstel van wet (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van wijziging (Dossier 33949)
Nota van wijziging Nota van wijziging (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 oktober 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33949)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel) financieel toezicht financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. ...

Amendement van de leden Van Helvert en De Boer waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd (Dossier 33965)
Amendement van de leden Van Helvert en De Boer waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd Amendement spoor verkeer Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN DE BOER Ontvangen 31 maart 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel I, onderdeel U, wordt na het zesde lid van artikel 67 een lid toegevoegd, luidende: 7. ...

Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 14 dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen (Dossier 33965)
Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 14 dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen Amendement spoor verkeer Nr. 19 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd (Dossier 33965)
Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd Amendement spoor verkeer Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT Ontvangen 31 maart 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel T, komt te luiden: T 1. ...