Kamerstuk 33891-147

Amendement van het lid Keijzer waarmee wordt geregeld dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel, zoals bedoeld in de brief van 9 september 33981, nr 67 in 2015, onder de Wlz gaan vallen.

Dossier: Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Gepubliceerd: 23 september 2014
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-147.html
ID: 33891-147

Nr. 147 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 11.1.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Tot de in het zesde lid behorende groepen verzekerden behoort in elk geval de groep van verzekerden met een lichamelijke handicap die per week per verzekerde meer dan 25 uur persoonlijke zorg nodig heeft.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de huidige groep AWBZ verzekerden met een extramurale indicatie en een Wlz-profiel zoals bedoeld in de brief van 9 september 33 981, nr 67 in 2015 onder de Wlz gaan vallen. Hierdoor kan in het eerste jaar bezien worden of zij in de Wlz kunnen blijven en wordt bereikt dat zorg en ondersteuning waar deze groep niet zonder kan per 1 januari 2015 in ieder geval gegarandeerd is. De indiener is namelijk van mening dat deze groep verzekerden zeer gebaat is bij duidelijkheid en consistentie.

Keijzer