Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

282 resultaten

Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Dossier 35570-VIII)
Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief Brief regering begroting financiën Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 februari 2021 1. ...

Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 25 februari 2021, over het Nationaal Programma Onderwijs Verslag van een notaoverleg begroting financiën Nr. 207 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 11 maart 2021 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 25 februari 2021 overleg gevoerd met mevrouw Van Engelshoven, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de heer Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, over: − de brief van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 17 februari 2021 inzake Nationaal Programma Onderwijs: steunprogramma voor herstel en perspectief (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Motie van het lid Kuzu over het leenstelsel afschaffen en studenten compenseren (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kuzu over het leenstelsel afschaffen en studenten compenseren Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN HET LID KUZU Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat lenende studenten volgens het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) meer last hebben van psychische problemen, zoals extreme vermoeidheid en druk om te presteren, dan de niet-leners; overwegende dat studenten die het al zo moeilijk hebben op de woningmarkt, door de studieschuld tot wel € 40.000 minder hypotheek kunnen krijgen; overwegende dat de effecten van de coronacrisis op bijvoorbeeld de studieduur en baankansen daar nog bovenop komen; verzoekt de regering, voorbereidingen te treffen om het leenstelsel in zijn geheel af te schaffen, de basisbeurs weer in ere te herstellen en alle studieschulden die als gevolg van de lening zijn ontstaan, kwijt te schelden; verzoekt de regering tevens, om scenario's uit te werken waarin de generatie die de dupe is van het sociale leenstelsel wordt gecompenseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over een gezamenlijke aanpak tegen laaggeletterdheid Motie begroting financiën Nr. 227 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 (Dossier 35570-VIII)
Beleidsreactie Staat van het Onderwijs 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 april 2021 Inleiding Ieder jaar rapporteert de Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) in de Staat van het Onderwijs op de ontwikkelingen in ons onderwijsstelsel. ...

Motie van de leden Westerveld en De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Westerveld en De Hoop over ervoor zorgen dat al het geld van het Nationaal Programma Onderwijs beschikbaar blijft voor het onderwijs Motie begroting financiën Nr. 235 MOTIE VAN DE LEDEN WESTERVELD EN DE HOOP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 juni 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Nationaal Programma Onderwijs tot doel heeft gesteld om de achterstanden bij kinderen opgelopen door de coronacrisis in te lopen; overwegende dat de Rekenkamer, het SCP, CPB, wetenschappers, vakverenigingen en het onderwijsveld zorgen hebben of het NPO-geld binnen de korte looptijd van het programma op een doelmatige manier uitgegeven kan worden; constaterende dat een deel van het NPO-geld in subsidieregelingen zit en bij onderuitputting zou terugvloeien naar de staatskas; verzoekt de regering, om ervoor te zorgen dat het gehele NPO-geld beschikbaar blijft voor het onderwijs, ook na de geplande looptijd van het programma, en eventuele onderuitputting in de NPO-subsidies niet terugvloeit naar de staatskas, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Uitstel toezending uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort (Dossier 35570-VIII)
Uitstel toezending uitwerking van de aanbevelingen van de aanjager aanpak lerarentekort Brief regering begroting financiën Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2021 In het notaoverleg op 25 januari (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. 180) heb ik u toegezegd om de uitwerking van de aanbevelingen van mevrouw Van Vroonhoven voor het reces toe te sturen, als ik de uitwerking zou hebben. ...

Motie van het lid Bruins over een plan inzake de wijze waarop het Aanvullend Sociaal Pakket en het Nationaal Programma Onderwijs na Corona elkaar kunnen versterken (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins over een plan inzake de wijze waarop het Aanvullend Sociaal Pakket en het Nationaal Programma Onderwijs na Corona elkaar kunnen versterken Motie begroting financiën Nr. 198 MOTIE VAN HET LID BRUINS Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de onderwijssector in Nederland kampt met personeelstekorten; constaterende dat met het aanvullend sociaal pakket van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1,4 miljard euro bij arbeidsmarktregio's ligt om onder andere jeugdwerkloosheid tegen te gaan en mensen te begeleiden naar nieuw werk; overwegende dat er op de korte termijn voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs na corona meer onderwijspersoneel nodig gaat zijn; verzoekt de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, om de handen ineen te slaan met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot een plan hoe de gelden en het doel van het aanvullend sociaal pakket en het Nationaal Programma Onderwijs na corona elkaar kunnen versterken en bij kunnen dragen aan het verminderen van de personeelstekorten in het onderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Smals over meer stages creëren in de publieke sector (t.v.v. 35570-VIII-118) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van den Berge en Smals over meer stages creëren in de publieke sector (t.v.v. 35570-VIII-118) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 137 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN SMALS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 118 Voorgesteld 1 december 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de stagetekorten het grootste zijn in publieke sectoren, zoals zorg en handhaving; overwegende dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor stagetekorten in de publieke sector; verzoekt de regering, alles op alles te zetten om meer stages te creëren in de publieke sector, inclusief stages bij decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en zelfstandige bestuursorganen (zbo's), en de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over inventariseren wat financieel nodig is om de vijf opleidingen Nederlands te handhaven (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Westerveld over inventariseren wat financieel nodig is om de vijf opleidingen Nederlands te handhaven Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN WESTERVELD Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de opleidingen Nederlands vanwege de enorme terugloop in studentenaantallen in de problemen dreigen te komen; verzoekt de regering, om in lijn met het KNAW-advies, te inventariseren wat er financieel nodig is om de vijf opleidingen te handhaven en te versterken en deze middelen voor de komende jaren te regelen, zodat er voldoende tijd is om maatregelen te nemen om de instroom te laten stijgen; verzoekt de regering, om de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2020-2021 Raad voor Cultuur (Dossier 35570-VIII)
Werkprogramma 2020-2021 Raad voor Cultuur Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2020 In overeenstemming met artikel 26 lid 3 van de Kaderwet adviescolleges bied ik u hierbij, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, het werkprogramma 2020–2021 van de Raad voor Cultuur aan1. ...

Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Van Meenen c.s. over deelcertificaatkandidaten in vso en vavo minimaal twee jaar toegang geven tot de duimregeling Motie begroting financiën Nr. 187 MOTIE VAN HET LID VAN MEENEN C.S. ...

Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over het recht op publiceren voor onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen (Dossier 35570-VIII)
Motie van de leden Paternotte en Van den Hul over het recht op publiceren voor onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen Motie begroting financiën Nr. 70 MOTIE VAN DE LEDEN PATERNOTTE EN VAN DEN HUL Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat onderzoekers nooit en te nimmer door de overheid onder druk mogen worden gezet bij het publiceren van onderzoek; constaterende dat de algemene voorwaarden van de overheid voor opdrachten voor beleidsonderzoek strijdig zijn met de gedragscode wetenschappelijke integriteit; verzoekt de regering, om te onderzoeken of en, zo ja, op welke wijze het mogelijk is om de algemene voorwaarden aan te passen zodat onderzoekers die in opdracht van de overheid onderzoek doen het recht op publiceren krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over een groot omscholingsplan (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Kwint over een groot omscholingsplan Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld 15 oktober 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis nu al leidt tot duizenden ontslagen en faillissementen; overwegende dat verbetering van de economische situatie op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt; verzoekt de regering, een groot omscholingsplan te maken voor mensen die hun baan of bedrijf verliezen, die de overstap willen maken naar zorg, onderwijs, politie en kinderopvang, en het in dit plan in ieder geval mogelijk te maken dat mensen gratis worden omgeschoold, worden vrijgesteld van hun sollicitatieverplichtingen, en te onderzoeken of een tegemoetkoming in de woonlasten tijdens hun omscholing tot de mogelijkheden behoort, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona (Dossier 35570-VIII)
Motie van het lid Bruins c.s. over de opzet van het nationaal programma onderwijs na corona Motie begroting financiën Nr. 158 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 35570-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 93 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 17 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 12 over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Futselaar t.v.v. nr. 12 over middelen voor tegemoetkoming collegegeld studenten hoger onderwijs Amendement begroting financiën Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 13 oktober 2020 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 11 Studiefinanciering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 510.000 (x € 1.000). ...

Uitvoering van de moties van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken en over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro (Dossier 35570-VIII)
Uitvoering van de moties van de leden Westerveld en Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken en over versoepeling van de leeftijdsgrenzen in het vso en pro Brief regering begroting financiën Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 maart 2021 U heeft mij middels een motie van de leden Westerveld en Van den Hul verzocht te garanderen dat vso-leerlingen hun huidige opleiding kunnen afronden, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20 jaar (Kamerstuk 35 570 VIII, nr. ...

Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: stand van zaken (Dossier 35570-VIII)
Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21: stand van zaken Brief regering begroting financiën Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2020 Schoolteams leveren ook dit schooljaar een bovengemiddelde inspanning om hun leerlingen onder vaak uitdagende omstandigheden zo goed mogelijk onderwijs te geven, en ze hiermee de bagage te geven voor hun verdere toekomst. ...

Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid (t.v.v. 35570-VIII-162) (Dossier 35570-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid (t.v.v. 35570-VIII-162) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 178 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 162 Voorgesteld 2 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de coronacrisis leidt tot leerachterstanden, die bovendien ongelijk zijn verdeeld; overwegende dat de bestrijding van groeiende kansenongelijkheid de hoogste prioriteit moet krijgen in het aangekondigde nationaal plan; verzoekt de regering, concrete doelstellingen te formuleren over hoe, waarmee en door wie de kansenongelijkheid zal worden aangepakt; verzoekt de regering, tevens om achterstanden in kaart te brengen en te monitoren welke effecten de interventies gericht op de bestrijding van kansenongelijkheid hebben in de praktijk, en gaat over tot de orde van de dag. ...