Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Amendement van het lid Vendrik over de A4 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over de A4 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 19AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel E, vervalt nummer 5.ToelichtingNa een besluitvormingsproces rond het al dan niet aanleggen van de A4 Midden Delfland van enkele decennia, waarbij met name de Rijksoverheid zelf zich weinig besluitvaardig toonde, is het niet erg gepast nu via dit wetsvoorstel een beslissing te forceren en de mogelijkheden voor beroep van belanghebbenden te beperken. ...

Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 50 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor de provincie om gemeentelijke belangen te overrulen bij windparken (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 50 over het laten vervallen van de mogelijkheid voor de provincie om gemeentelijke belangen te overrulen bij windparken Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 137GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 50Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.1 vervalt de zinsnede, luidende: en wordt na «9d, tweede en derde lid,»ingevoegd: 9e, vijfde lid, 9f, zesde lid,.IIArtikel 3.2, onderdeel C, vervalt.IIIArtikel 3.2, onderdeel D, vervalt.IVArtikel 3.2, onderdeel E vervalt.VIn bijlage 1, onderdeel 1.1, vervalt: , en artikel 9e.ToelichtingProvincies zijn op basis van de Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening al bevoegd om een inpassingplan op te stellen als provinciaal belang gediend is. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet Verslag van een schriftelijk overleg organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 219 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 23 augustus 2016 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de brief van 9 juli 2014 over de tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Kamerstuk 32 127, nr. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (eenentwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 237 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN Ontvangen ter Griffie op 7 februari 2020. ...

Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p (Dossier 32127)
Motie van het lid Laan-Geselschap over het schrappen van artikel 6p Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 228 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP Voorgesteld 24 mei 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland zich geplaatst ziet voor een forse bouwopgave; constaterende dat in de zeventiende tranche van de Crisis- en herstelwet bij wijze van experiment een zestal gemeenten mogen afwijken van de landelijke, in het Bouwbesluit 2012 genoemde, energieprestatiecoëfficiënt oftewel de EPC-normen; constaterende dat de huidige landelijke norm invulling geeft aan de realisatie van duurzame woningen; constaterende dat strengere en willekeurige lokale duurzaamheidseisen leiden tot vertraging en onduidelijkheid voor de bouwsector; van mening dat strengere en willekeurige EPC-normen niet bijdragen aan het spoedig realiseren van meer woningen; verzoekt de regering, artikel 6p Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, (zeventiende tranche) te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het aanscherpen van de EPC voor nieuwbouw Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 48AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen op 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 4.3In tabel 5.11 bij artikel 5.12 van het Bouwbesluit 2003 wordt de grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt voor «woonfunctie gelegen in een woongebouw» en «andere woonfunctie»:a. ...

Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) (Dossier 32127)
Kabinetsreactie op amendementen inzake de Crisis- en herstelwet (CHW) Brief regering bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 133BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKENAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de Crisis- en herstelwet is toegezegd dat het kabinet vandaag, als zij daar aanleiding toe zou zien, nog zou reageren op amendementen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 86 over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Roemer ter vervanging van nr. 86 over het voorkomen dat besluitvorimg over mijnbouwwerken wordt opgelegd aan gemeenten en provincies Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie gemeenten natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 108GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ROEMER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 86Ontvangen 16 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.7, onderdeel A, vervalt.ToelichtingDit amendement beoogd te voorkomen dat besluitvorming over aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken, op de aanleg of uitbreiding van mijnbouwwerken ten behoeve van de opslag van stoffen en op pijpleidingen die dergelijke mijnbouwwerken verbinden van Rijkswege wordt opgelegd aan gemeenten en provincies. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 186 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat wanneer meerdere overheden bij een project zijn betrokken, zij er allemaal van op de hoogte moeten worden gesteld, indien het desbetreffende project voor de Crisis-en herstelwet wordt aangemeld; overwegende dat het onder de huidige aanvraagprocedure mogelijk is dat dit niet gebeurt; verzoekt de regering, de aanmelding van een project voor de Crisis- en herstelwet pas in behandeling te nemen wanneer alle betrokken overheden over die aanmelding zijn geïnformeerd; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Roemer over het laten vervallen van het artikel betreffende de NbW (Dossier 32127)
Amendement van het lid Roemer over het laten vervallen van het artikel betreffende de NbW Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 56AMENDEMENT VAN HET LID ROEMEROntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel 3.8 vervalt.ToelichtingMet dit amendement wordt voorgesteld het hoofdstuk dat leidt tot aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 uit de wet te schrappen.Onduidelijk is immers of dit wetsvoorstel niet zal leiden tot strijdigheid met of hiaten in de implementatie van de Habitatrichtlijn m.n. artikel 6. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake criteria voor zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake criteria voor zogenaamde 'ontwikkelingsgebieden' Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 67AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:ADe puntkomma aan het slot van onderdeel a wordt vervangen door «, en».BOnderdeel b vervalt.COnderdeel c wordt geletterd onderdeel b.IIHoofdstuk II, afdeling 1, vervalt.IIIArtikel 3.21, onderdeel C, onder 1, wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «worden» wordt vervangen door «wordt» en «twee onderdelen» wordt vervangen door: een onderdeel.BOnder vervanging van de puntkomma aan het einde van onderdeel f door een punt, vervalt onderdeel g.IVArtikel 5.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:AAan het slot van onderdeel b wordt de puntkomma vervangen door «; en» BOnderdeel c vervalt.VIn artikel 5.2. vervalt de zinsnede «tegen de aanwijzing van een ontwikkelingsgebied als bedoeld in artikel 2.2, een verklaring als bedoeld in artikel 2.3, zesde lid, of».VIn artikel 5.7 vervalt onderdeel 1.VIIn artikel 5.10, derde lid, vervalt onderdeel a.ToelichtingHet kabinet heeft verzuimd heldere criteria te ontwikkelen voor de zogenaamde «ontwikkelingsgebieden», waardoor onduidelijk is wat deze gebieden zullen inhouden. ...

Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie (Dossier 32127)
Amendement van de leden Aptroot Snijder-Hazelhoff over in een vergunning te stellen voorwaarden met betrekking tot stikstofdepositie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 46AMENDEMENT VAN DE LEDEN APTROOT EN SNIJDER-HAZELFHOFFOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 19kd, vierde lid, wordt «de artikelen 19ke en 19kf» vervangen door: artikel 19ke.IIArtikel 19kf vervalt.ToelichtingHet betreft hier een «kan» bepaling, die niets toevoegt aan de bevoegdheid van de provincie om een op de regio toegeschreven regeling te treffen. ...

Motie van het lid Madlener over het Ecodorp in Boekel (Dossier 32127)
Motie van het lid Madlener over het Ecodorp in Boekel Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 207 MOTIE VAN HET LID MADLENER Voorgesteld 18 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de negende tranche van de Crisis- en herstelwet het Ecodorp van Boekel staat genoemd; constaterende dat onder andere staat beschreven dat bewoners 's avonds gezamenlijk muziek zullen maken en verhalen gaan vertellen, en dat planten en dieren elkaar ondersteunen, versterken en aanvullen; van mening dat Nederland niet uit de crisis zal komen door linkse hobby's te faciliteren, terwijl de gewone hardwerkende burgers die in een normaal huis willen wonen of bouwen niet van dergelijke regelingen gebruik mogen maken; verzoekt de regering, het Ecodorp in Boekel uit de negende tranche van de Crisis- en herstelwet te schrappen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Koopmans over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet (Dossier 32127)
Amendement van het lid Koopmans over het toevoegen van projecten aan de bijlage bij de wet Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 38AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANSOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:IOnderdeel A, nummer 7 komt als volgt te luiden: 7Klavertje 4 VenloBij Venlop. 257P 46 en 47 (en 68, 69) Integrale gebiedsontwikkeling, focus op glastuinbouw en op verbinding A73-A67 (Greenportlane)IIAan onderdeel A worden toegevoegd: 27Breda Centraal (t.b.v. ...

Motie Paulus Jansen over beperking van de verplichte bovenafdichting afvalstortplaatsen (Dossier 32127)
Motie Paulus Jansen over beperking van de verplichte bovenafdichting afvalstortplaatsen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 151 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 26 januari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat langdurige nazorg van vuilstortplaatsen bij duurzaam stortbeheer noodzakelijk blijft vanwege het nog aanwezige verontreinigingpotentieel; overwegende, dat een uitstel van de eindafwerking van de afvalstortplaatsen met tien jaar ten koste kan gaan van de verdere ontwikkeling en innovatie van bewezen technieken, zoals stortgassystemen en bovenafdichtingsconstructies; overwegende, dat daarmee tevens de herontwikkeling van afvalstortplaatsen tien jaar stil komt te liggen, met mogelijk negatieve effecten op de leefomgeving en economische activiteiten; van mening, dat de voorgenomen proefnemingen niet ten koste mogen gaan van de voortzetting en innovatie van het huidige succesvolle beleid; verzoekt de regering de ontheffing van het wettelijk verplicht aanbrengen van een bovenafdichting bij afvalstortplaatsen, zoals voorgesteld in het onderdeel Introductie Duurzaam Stortbeheer van het ontwerpbesluit, te beperken tot de vier aangewezen proeflocaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen (Dossier 32127)
Motie van het lid Van Veldhoven over een analyse van de milieuconsequenties van vergunningvrij bouwen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 190 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld 21 mei 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering vergunningvrij bouwen wil uitbreiden; overwegende dat ook bedrijfsgebouwen, zoals varkensstallen, hieronder kunnen vallen; overwegende dat het onwenselijk is dat een zorgvuldige procedure bij het bouwen van dergelijke gebouwen ontbreekt; verzoekt de regering om, een analyse te maken van de milieuconsequenties van het vergunningvrij bouwen voor bedrijfsgebouwen en om deze voor de zomer aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 36 over wijziging van de citeertitel (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Ham ter vervanging van nr. 36 over wijziging van de citeertitel Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 37GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HAM TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 36Ontvangen 11 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel 5.11 wordt «Crisis- en herstelwet» vervangen door: Versnellingswet.ToelichtingHet wetsvoorstel is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. ...

Motie Roemer over een nadere beoordeling van de wet door de Raad van State (Dossier 32127)
Motie Roemer over een nadere beoordeling van de wet door de Raad van State Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 98MOTIE VAN HET LID ROEMERVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet ingrijpend doorwerkt op de rechtspositie van burgers en de randen opzoekt van wat juridisch mogelijk is;overwegende, dat als gevolg hiervan juridisering van besluitvormingsprocessen uitgelokt wordt en de wet dus eerder vertraging dan versnelling zal opleveren;verzoekt de regering deze wet ter nadere beoordeling voor te leggen aan de Raad van State,en gaat over tot de orde van de dag.Roemer ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over geluidsreductie (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over geluidsreductie Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 76AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.15 vervalt in onderdeel A, artikel 2.14, onderdeel 1, onder b, in onderdeel c, onderdeel 4°.IIAan artikel 3.18, onderdeel E, in artikel 67, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel b door een puntkomma, aan lid 2 een onderdeel toegevoegd, luidende:c. ...

Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 (Dossier 32127)
Amendement van de leden Snijder-Hazelhoff en Aptroot over het schrappen van 'andere handelingen' uit de Natuurbeschermingswet 1998 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 47AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNIJDER-HAZELHOFF EN APTROOTOntvangen 12 november 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:IVoor onderdeel A worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:0AIn artikel 1, onder j, vervalt «of andere handeling».0aAIn artikel 2a, tweede lid, vervalt «of andere handeling die».IIOnderdeel B wordt als volgt gewijzigd:1. ...