Kamervraag 2022Z25290

Het bericht 'Akkoord over beperken export chiptech naar China'

Ingediend 15 december 2022
Beantwoord 20 december 2022 (na 5 dagen)
Indieners Alexander Hammelburg (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Beantwoord door Wopke Hoekstra (viceminister-president , minister buitenlandse zaken) (CDA), Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen economie handel ict internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z25290.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20222023-1106.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat kabinet heeft ingestemd met exportbeperkingen van chipmachines en chiptechnologie aan China? Zo ja, waarom heeft u de Kamer hier niet over geïnformeerd?1

  Op de inhoud van gesprekken die Nederland voert met partnerlanden kan ik vanwege de vertrouwelijkheid niet ingaan. Zoals eerder gemeld, zal ik u uiteraard informeren in geval van beleidswijzigingen: deze zijn op dit moment niet aan de orde. Ik verwijs u graag naar de Kamerbrief van 1 december jl., en de vertrouwelijke technische briefing die 8 december plaatsvond.

 • Vraag 2
  Wilt u zo snel mogelijk met de Kamer delen welke afspraken er zijn gemaakt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat zijn de effecten van de afspraken op Nederlandse bedrijven? Zijn deze bedrijven geconsulteerd in het proces?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Wat zijn de effecten op onze (economische) veiligheid?

  In de Kamerbrief van 1 december bent u geïnformeerd over de overwegingen van exportcontrolebeleid in het algemeen, en halfgeleidertechnologie in het bijzonder. De bescherming van nationale veiligheid is het uitgangspunt. Op basis daarvan, heeft het kabinet drie strategische doelen gedefinieerd voor halfgeleidertechnologie: 1) Voorkomen dat Nederlandse goederen bijdragen aan ongewenst eindgebruik, zoals militaire inzet of in massavernietigingswapens. 2) Voorkomen van ongewenste strategische afhankelijkheden. 3) Behoud van Nederlands technologisch leiderschap en westerse standaarden. U bent op 8 december jl. tijdens een vertrouwelijke briefing hierover nader geïnformeerd. Indien van beleidswijzigingen sprake is, zal ik uw Kamer informeren. Dat is nu niet het geval.

 • Vraag 5
  Wat zijn de effecten op de veiligheid van Europa?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Heeft u de veiligheidsaspecten met uw Brusselse collega’s besproken? Zo ja, wat kwam hieruit en zo nee, waarom niet?

  Zoals aangegeven in Kamerbrief van 1 december, is internationale samenwerking een essentieel onderdeel van exportcontrolebeleid. Europese wetgeving is de basis van het Nederlandse exportcontrolebeleid, en Nederland streeft naar eensgezinde uitvoering hiervan. Nederland voert doorlopend gesprekken hierover. Primaire partners zijn de EU lidstaten en de Europese Commissie. Op de inhoud van die gesprekken kan ik niet in het openbaar ingaan.

 • Vraag 7
  Welke veiligheidsrisico’s waren er voor Nederland geweest als deze afspraken niet waren gemaakt?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 8
  Wat staat er tegenover het moeten beperken van onze export? Bent u van mening dat dit proportioneel is?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 9
  Wat is uw verwachting van de klacht die China tegen de VS heeft ingediend bij de WTO? Verwacht u een gelijke klacht aan het adres van Nederland?

  Het kabinet heeft kennisgenomen van de klacht die China heeft ingediend tegen de VS in het kader van WTO geschillenbeslechting. Het gaat om een klacht over exportcontrole maatregelen voor halfgeleidertechnologie die de VS heeft aangekondigd op 7 oktober jl. ter bescherming van de nationale veiligheid. China claimt dat deze motivatie niet consistent is met WTO-regels. In het kader van deze klacht zullen China en de VS eerst bilaterale consultaties houden. Op de uitkomst hiervan kan ik niet vooruitlopen. Wel merk ik op dat de WTO regels uitzonderingsgronden kennen, waaronder ten behoeve van nationale veiligheid, op basis waarvan exportcontrole maatregelen worden genomen. Zoals ik eerder heb aangegeven, maakt Nederland een eigen afweging als het gaat om exportcontrole. Ik ga niet speculeren over mogelijke klachten die Nederland zou kunnen ontvangen.

 • Vraag 10
  Verwacht u nog verdere reacties vanuit China, zowel economisch als diplomatiek? Welke impact denkt u dat de exportbeperkingen hebben op de technologische ontwikkeling in China en daarmee op militaire macht van China en de mensenrechtenschendingen binnen China zelf?

  Ik ga niet speculeren over mogelijke reacties vanuit het China. In de brief die u heeft ontvangen op 1 december jl. en in het antwoord op vragen 4, 5, 7 en 8 staan de uitgangspunten voor exportcontrolebeleid van halfgeleidertechnologie.

 • Vraag 11
  Op welke manier heeft u de mogelijkheden voor exportbeperkingen besproken met uw collega’s in Brussel?

  Zie antwoord vraag 6.

 • Vraag 12
  Wilt u deze vragen beantwoorden voor het commissiedebat Wapenexportbeleid op 21 december?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z25290
Volledige titel: Het bericht 'Akkoord over beperken export chiptech naar China'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20222023-1106
Volledige titel: Antwoord op op vragen van de leden Hammelburg en Sjoerdsma over het bericht 'Akkoord over beperken export chiptech naar China'