Kamervraag 2019Z15275

Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen

Ingediend 19 juli 2019
Beantwoord 22 oktober 2019 (na 95 dagen)
Indieners Emiel van Dijk (PVV), Sietse Fritsma (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD), Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66)
Onderwerpen immigratie migratie en integratie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2019Z15275.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-472.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de antwoorden van uw ambtsvoorganger op de Kamervragen van het lid Fritsma van tien jaar geleden (17 juli 2009) over de kosten die voortvloeien uit de aanwezigheid van (niet-westerse) allochtonen in Nederland?1 Bent u bereid deze vragen nu wel van een gedegen inhoudelijk en financieel antwoord te voorzien?

  In het antwoord op de vragen van 17 juli 2009 is aangegeven dat Infrastructuur en Waterstaat geen indeling in kosten naar burgers met een (niet-westerse/westerse) migratieachtergrond hanteert. Dat is sinds die tijd niet gewijzigd.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven welk deel van de aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten toe zijn te rekenen aan (niet-westerse) allochtonen? Hoe verhouden deze kosten zich tot de relatieve omvang van deze groep?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe verhouden bedoelde kosten zich tot de opbrengsten die bedoelde groep oplevert op het terrein van Infrastructuur en Waterstaat?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Welke gegevens heeft u betrokken bij de bepaling van het bovenstaande?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Kunt u de kosten uitsplitsen naar: dit jaar, de afgelopen vijf jaar en (geprognosticeerd) het komende jaar en de komende vijf jaar?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 6
  Indien de hier gevraagde kosten niet exact zijn vast te stellen: wat is hiervan de reden en kunt u in ieder geval een reële schatting maken? Zo nee, waarom niet?

  Voor het antwoord op deze vraag wordt verwezen naar de begeleidende brief. (Kamerstuk 30 573, nr. 176)

 • Mededeling - 9 september 2019

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk (allen PVV) over de kosten van personen met een (westerse of niet-westerse) migratieachtergrond op verschillende beleidsterreinen (2019Z15278) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is. De afstemming ten behoeve van de beantwoording van de vragen kost meer tijd. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen. Deze uitstelbrief verzend ik mede namens de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van Economische Zaken en Klimaat, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor Medische Zorg en Sport, van Defensie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Infrastructuur en Waterstaat en van Financiën en de Staatsecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Defensie, van Binnenslandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2019Z15275
Volledige titel: Aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van allochtonen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-472
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Wilders, Fritsma en Emiel van Dijk over aan Infrastructuur en Waterstaat gerelateerde kosten van Nederlanders met een migratieachtergrond