Kamervraag 2013Z02435

Wetsvoorstel dat de pensioenen voor politieke ambtsdragers moderniseert

Ingediend 7 februari 2013
Beantwoord 1 februari 2013 (na -6 dagen)
Indieners Madeleine van Toorenburg (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
Beantwoord door Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden bestuur ouderen rijksoverheid sociale zekerheid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z02435.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1482.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich het persbericht van uw ministerie van 21 september jl, waarin staat dat het kabinet akkoord gegaan is met een wetsvoorstel dat de pensioenen voor politieke ambtsdragers moderniseert, door de pensioenleeftijd te verhogen en te flexibiliseren en het mogelijk te maken om de pensioenen ook te verlagen in lijn met verlagingen bij het ABP?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat in het persbericht een beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel van 1 januari 2013 staat?

  Ja.

 • Vraag 3
  Om welke redenen is het wetsvoorstel nog niet ingediend?

  De Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd heeft aanmerkelijke gevolgen voor de pensioenreglementen van de pensioenfondsen. De reglementen moeten worden aangepast aan een inbouw van de AOW op een flexibele leeftijd. Bovendien moet de flexibele wijziging van de pensioenrichtleeftijd in de reglementen worden verwerkt. De meeste pensioenfondsen hebben deze aanpassing nog niet afgerond.
  De beoogde wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers zijn inhoudelijk gezien vergelijkbaar met aanpassingen in een ouderdomspensioenreglement. Daar komt nog bij dat het Appa-pensioen nog niet is afgestemd op een flexibele ingangsleeftijd – anders dan (bijvoorbeeld) het ABP-pensioen. Deze vaste ingangsleeftijd past niet meer bij de in de loop der jaren wijzigende leeftijd waarop het AOW-pensioen wordt uitgekeerd. De complexiteit van dergelijke aanpassingen van de Appa vraagt om zorgvuldige aanpak.

 • Vraag 4
  Wanneer is het wetsvoorstel aan de Raad van State gestuurd en wanneer heeft de Raad advies uitgebracht?

  Het wetsvoorstel is op 9 oktober 2012 voor advies aan de Raad van State aangeboden. Op 13 december 2012 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies vastgesteld over het voorstel voor een Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa. Dit advies is op 17 december 2012 aan het ministerie toegezonden.

 • Vraag 5
  Wilt u bevorderen dat het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk aan de Tweede Kamer wordt gezonden en openbaar wordt gemaakt?

  Ja, het wetsvoorstel ontvangt u omstreeks 1 maart 2013.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z02435
Volledige titel: Wetsvoorstel dat de pensioenen voor politieke ambtsdragers moderniseert
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1482
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van Toorenburg en Omtzigt over het wetsvoorstel dat de pensioenen voor politieke ambtsdragers moderniseert