Kamervraag 2012Z14870

Gewapende private beveiligers tegen piraterij

Ingediend 3 augustus 2012
Beantwoord 24 september 2012 (na 52 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD), Hans Hillen (minister defensie) (CDA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit defensie internationaal openbare orde en veiligheid verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z14870.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-129.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Private beveiligers toch met wapens op schepen Nederlandse reders» ?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat voor de aanwezigheid van gewapende private beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen een deugdelijke wettelijke onderbouwing zeer gewenst is, ter bescherming van de reders en van de kapitein en de opvarenden, alsook om verzekeringsdekking mogelijk te maken? Zo neen, waarom niet?

  In de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-De Wijkerslooth van 7 oktober 2011 (Kamerstuk 32 706, nr.19) stelde het kabinet dat het koopvaardijschepen, waarvoor gewapende beveiliging aan boord is aangewezen, primair blijft beschermen door militairen in Vessel Protection Detachments (VPD’s) in te zetten.
  Het kabinet onderkent de verandering van het level playing field als gevolg van de internationale ontwikkelingen op het gebied van de regulering van en toestemming voor de inzet van particuliere beveiligers aan boord van de koopvaardijschepen. Het kabinet onderkent bovendien de verandering van het level playing field als gevolg van de inspanningen van de overheid. De financiële bijdrage van de reders voor VPD’s werd twee keer verlaagd, de omvang van de teams werd kleiner en de aanvraagtermijn voor een VPD werd korter.
  Het kabinet zal bezien of, en zo ja, welke aanvullende maatregelen, zoals een verdere verlaging van de bijdrage van de reders, nodig zijn. Ook worden de internationale ontwikkelingen ten aanzien van de inzet van private beveiliging nauwlettend in de gaten gehouden. De opportuniteit van (het bieden van een wettelijke onderbouwing voor) de inzet van gewapende particuliere beveiligers wordt door het kabinet zorgvuldig afgewogen, waarbij de overheid als zwaardmacht het leidende principe is.
  Het kabinet spant zich in om verstoringen van het level playing field te voorkomen, onder andere door regelmatig relevante factoren zoals vraag, aanbod, prijs, flexibiliteit en internationale ontwikkelingen te monitoren en wegen.

 • Vraag 3
  Is het u duidelijk dat de Nederlandse koopvaardij toch zonder wettelijke regeling gewapende particuliere beveiligers aan boord neemt, omdat het water hen aan de lippen staat?

  Ik heb kennis genomen van de uitlatingen van enkele reders en de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) in de door u aangehaalde berichtgeving over het aan boord nemen van gewapende (particuliere) beveiligers op koopvaardijschepen varend onder Koninkrijksvlag.
  Ik verwijs naar mijn antwoord op vragen 2, 4 en 5 van het lid Van Bommel (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012–2013, nr. 130). Daar voeg ik aan toe dat de vraag vanuit de reders naar VPD’s op dit moment achterblijft bij de VPD-capaciteit van de Koninklijke Marine. Bovendien opereert Defensie niet op de commerciële markt van particuliere beveiligingsbedrijven. Ook zijn de geleverde producten van Defensie en particuliere gewapende beveiligers niet gelijk. Defensie levert beveiliging waarbij de beslissing over de toepassing van geweld wordt gelegd bij een daartoe bevoegd en professioneel uitgerust overheidsorgaan en niet bij de kapitein van het desbetreffende schip.

 • Vraag 4
  Begrijpt u dat de voorziening van Nederlandse mariniers aan boord van koopvaardijschepen uit commercieel oogpunt vaak te kort schiet, omdat dat voor veel reders te duur is en ook niet flexibel genoeg (met name: niet vlot genoeg) wordt gereageerd op verzoeken om inzet van die mariniers?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Bent u bereid en in staat vanaf nu een commercieel aanvaardbare prijsstelling en flexibele inzet voor de mariniers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen te garanderen? Zo neen, wilt u dan de voorbereiding en invoering van een wettelijke onderbouwing van inzet van gecertificeerde particuliere gewapende beveiligers terstond ter hand nemen en zo spoedig mogelijk realiseren? Zo neen, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 31 augustus 2012

  De leden El Fassed (GL), De Roon (PVV) en Van Bommel (SP) stelden op 3 augustus j.l. vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Defensie over de inzet van private beveiligers door Nederlandse reders (kenmerk 2012Z14874, 2012Z14870 en 2012Z14871). Alvorens wij u de antwoorden kunnen toesturen is nadere interdepartementale afstemming nodig. Wij zijn daarom niet in staat de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De beantwoording van de vragen zal u echter voor 13 september a.s. worden toegezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z14870
Volledige titel: Gewapende private beveiligers tegen piraterij
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-129
Volledige titel: Antwoord vragen De Roon over de inzet van private beveiligers door Nederlandse reders