Kamervraag 2012Z01379

De berichtgeving dat het Loodswezen een miljoenenstrop lijdt vanwege het aanhoudende gesteggel omtrent de ontpoldering van de Hedwigepolder

Ingediend 30 januari 2012
Beantwoord 24 februari 2012 (na 25 dagen)
Indieners Lutz Jacobi (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Beantwoord door Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Henk Bleker (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu ruimte en infrastructuur verkeer water waterkeringen en waterbeheer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01379.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1659.html
1. Telegraaf, 25 januari 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Hedwige-conflict kwelt loodswezen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u op de hoogte van de betalingsproblemen met de Vlaamse overheid die het Loodswezen treffen?

  Ja.

 • Vraag 3
  Kunt u bevestigen dan wel ontkennen dat de weigering van Vlaanderen om tot betaling over te gaan te maken heeft met de weigering van Nederland om haar internationale verplichting jegens Vlaanderen – waaronder het ontpolderen van de Hedwigepolder – na te komen? Wilt u uw opvatting in deze toelichten?

  Het in de vragen veronderstelde verband tussen natuurherstel in de Westerschelde en de overige genoemde dossiers is mij niet bekend.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om met de Vlaamse regering in overleg te gaan over deze betalingen en daarbij toe te zeggen de Hedwigepolder zoals afgesproken te zullen ontpolderen? Zo neen, waarom niet?

  De minister van Infrastructuur en Milieu is bereid het geschil tussen het Nederlands Loodswezen en de Vlaamse regering over de betalingen bij haar Vlaamse collega onder de aandacht te brengen. Met haar Vlaamse collega deelt zij namelijk de verantwoordelijkheid voor het nautisch beheer in het Scheldegebied. Daarbij zij aangetekend dat de Nederlandse overheid geen partij is in het geschil over de betalingen. Het geschil betreft namelijk de uitvoering van overeenkomsten die zijn gesloten tussen het Nederlands Loodswezen en de Vlaamse regering. Dit geschil is door beide partijen voor bindende arbitrage voorgelegd.
  Het ontpolderen van de Hedwigepolder is niet aan de orde. Hierover heb ik uw Kamer recent bij brief van 20 januari 2012 nog geïnformeerd (Tweede Kamer 2011–2012, 32 670, nr. 32).

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven welke andere dossiers hinder ondervinden van het conflict met Vlaanderen over de ontpoldering van de Hedwigepolder? Zijn bijvoorbeeld het doortrekken van de Hogesnelheidslijn (HSL), de strubbelingen rond de IJzeren Rijn en het niet doorzetten van het project ROBEL ook gevolg van dit conflict?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Kunt u een overzicht geven van de financiële, materiële en niet-materiële voordelen als de afspraken met België c.q. Vlaanderen over de Hedwigepolder wel zouden worden nagekomen?

  Een dergelijk overzicht acht ik niet opportuun, daar het ontpolderen van de Hedwigepolder niet aan de orde is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01379
Volledige titel: De berichtgeving dat het Loodswezen een miljoenenstrop lijdt vanwege het aanhoudende gesteggel omtrent de ontpoldering van de Hedwigepolder
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1659
Volledige titel: Antwoord vragen Smeets en Jacobi over over de berichtgeving dat het Loodswezen een miljoenenstrop lijdt vanwege de aanhoudende discussie over de ontpoldering van de Hedwigepolder