Gepubliceerd: 23 februari 2021
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35739-1.html
ID: 35739-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 22 februari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 22 februari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 22 februari 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2021 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen voor eindexamens vo en pilots voor sneltesten in het po in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen, ISB1

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

43.571.235

44.387.814

1.450.464

48.200

48.200

0

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.980.868

21.763.629

1.262.412

0

0

0

 

Beleidsartikelen

           

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.819.679

4.904.765

4.000

     

06

Hoger beroepsonderwijs

3.650.370

3.702.995

1.213

     

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.614.382

5.563.930

16

     

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

     

11

Studiefinanciering

4.777.408

4.777.408

1.005.737

     

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

72.432

72.432

3.167

     

13

Lesgelden

13.997

13.997

247.018

     

14

Cultuur

604.519

1.289.772

494

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

     

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

0

0

0

     

91

Nog onverdeeld

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.179

277.179

567

     
               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

22.590.367

22.624.185

188.052

48.200

48.200

0

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

12.295.502

12.265.502

15.961

900

900

0

03

Voortgezet onderwijs

9.092.401

9.156.219

7.391

47.300

47.300

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

163.803

163.803

9.000

     

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

     
X Noot
1

Over de Incidentele suppletoire begrotingen moet nog gestemd worden. Kamerstukken II 2020/21, 35 682; Kamerstukken II 2020/21, 35 696; Kamerstukken II 2020/21, 35 716.