Kamerstuk 35603-60

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ook gebouwen buiten de vijf aardbevingsgemeenten aandragen bij de NCG

Dossier: Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen


100,0 %
0,0 %

PvdD

FVD

SP

D66

VVD

CU

PvdA

PVV

DENK

CDA

Krol

vKA

GL

50PLUS

SGP


Nr. 60 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 maart 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat artikel 13a van het voorliggende wetsvoorstel aangeeft dat het toepassingsbereik voor het versterkingsdeel alleen de vijf aardbevingsgemeenten omvat;

overwegende dat het gebied waarbinnen het IMG schade herstelt groter is dan deze vijf gemeenten;

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat het IMG ook buiten de genoemde gemeenten gebouwen bij de NCG kan aandragen voor een beoordeling aan de veiligheidsnorm,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Agnes Mulder

Sienot

Aukje de Vries