Gepubliceerd: 17 juni 2020
Indiener(s): de Graaf , Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid recht ruimte en infrastructuur zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35497-4.html
ID: 35497-4

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 juni 2020 en het nader rapport d.d. 16 juni 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Minister van Justitie en Veiligheid en namens de Minister voor Rechtsbescherming. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 5 juni 2020, no.2020001149, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, in overeenstemming met de Minister voor Medische Zorg, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en tot wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Verzamelspoedwet COVID-19), met memorie van toelichting.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 5 juni 2020, nr. 2020001149, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij, en in afschrift aan mijn ambtgenoot van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, mijn ambtgenoot van Infrastructuur en Waterstaat, mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid en mijn ambtgenoot van Medische Zorg, te doen toekomen.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen inhoudelijke opmerkingen bij het voorstel.

De Afdeling verwijst naar de bij dit advies behorende redactionele bijlage.

De Afdeling adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Dit advies, gedateerd 10 juni 2020, nr. No. W05.20.0168/I, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De redactionele opmerking van de Afdeling advisering bij het voorgestelde artikel 7.37c, eerste lid, onderdeel b, is overgenomen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele artikelen toe te voegen aan de in artikel 7.37c, eerste lid, onder a opgenomen opsomming van artikelen waarin vooropleidings- en toelatingseisen zijn neergelegd. De artikelen waren abusievelijk in de opsomming achterwege gelaten.

Ook de redactionele opmerkingen van de Afdeling advisering bij artikel 3.3 zijn overgenomen. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de tekst van artikel 3.3 en de memorie van toelichting op dit onderdeel verder te verduidelijken en beter in te passen in het systeem van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.

Ik moge U, mede namens mijn ambtgenoot voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, mijn ambtgenoot van Infrastructuur en Waterstaat, mijn ambtgenoot van Justitie en Veiligheid en mijn ambtgenoot voor Rechtsbescherming, en in overeenstemming met mijn ambtgenoot voor Medische Zorg, verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven