Kamerstuk 35130-(R2119)-8

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35130-(R2119)

Dossier: Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit)


Nr. 8 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 13 juni 2019

Het Presidium legt hierbij conform artikel 30 tweede lid van het Reglement van Orde aan u voor het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid bij brief van 5 juni 2019 om advies te vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35 130 (R 2119)).

Het Presidium stelt u voor om in te stemmen met deze adviesaanvraag en deze door te geleiden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Arib

Bijlage Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Den Haag, 5 juni 2019

Geachte leden van het Presidium,

Namens de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid verzoek ik u aan de Kamer voor te stellen1 ingevolge artikel 30 van het Reglement van Orde de Autoriteit Persoonsgegevens te verzoeken een advies uit te brengen over het Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher en Van Rooijen houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (Kamerstuk 35 130 (R 2119)).

Ik wil u vragen te bevorderen dat de Kamer hierover zo spoedig mogelijk een beslissing neemt.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Van Meenen

De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, Tielens-Tripels