Kamerstuk 35106-(R2115)-18

Gewijzigd amendement van de leden Den Boer en Sneller 35106-(R2115)-18 t.v.v. nr. 15 over het informeren van de Kamers inzake benoeming lid van de Onderzoeksraad

Dossier: Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen


96,7 %
3,3 %

Van Haga

SP

VVD

vKA

PvdD

FvD

PvdA

PVV

CDA

50PLUS

GL

DENK

D66

SGP

CU


Nr. 18 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEN BOER EN SNELLER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 3 maart 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt na het derde onderdeel een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 3a. In het vijfde lid (nieuw) wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Onze Minister informeert de Staten-Generaal over de gevolgde procedure bij de benoeming en de benoemde kandidaat.

Toelichting

De indieners achten het wenselijk dat de Minister na de benoeming van een lid van de Onderzoeksraad voor veiligheid (raad) de Kamers gemotiveerd informeert over de gevolgde procedure en de benoemde kandidaat. Met deze verantwoordingsplicht krijgen de Kamers een (beperkte) rol bij de benoemingsprocedure, in lijn met de eerdere motie Sneller/Den Boer.1 Dit ligt in de rede en is ook wenselijk gezien het grote belang van de onafhankelijkheid van de raad.

Den Boer Sneller