Kamerstuk 35106-(R2115)-15

Amendement van de leden Den Boer en Sneller over het informeren van de Kamers inzake benoeming lid van de Onderzoeksraad

Dossier: Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

Gepubliceerd: 20 februari 2020
Indiener(s): Joost Sneller (D66), Monica den Boer (D66)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid organisatie en beleid verkeer weg
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35106-15.html
ID: 35106-(R2115)-15
Wijzigingen: 35106-(R2115)-18

Nr. 15 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DEN BOER EN SNELLER

Ontvangen 20 februari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in het derde onderdeel aan het slot toegevoegd «en wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Onze Minister informeert de Staten-Generaal over de gevolgde procedure en de geselecteerde kandidaat.»

Toelichting

De indieners achten het wenselijk dat de Minister bij de benoeming van een lid van de Onderzoeksraad voor veiligheid (raad) de Kamers informeert over de gevolgde procedure en de geselecteerde kandidaat. Met deze verantwoordingsplicht krijgen de Kamers een (beperkte) rol bij de benoemingsprocedure, in lijn met de eerdere motie Sneller/Den Boer.1 Dit ligt in de rede en is ook wenselijk gezien het grote belang van de onafhankelijkheid van de raad.

Den Boer Sneller